மூடு

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம்

| துறை: பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலம்

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் பின்வரும் கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

  • தனிநபர் கடன் திட்டம்
  • சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் சிறுகடன் வழங்கும் திட்டம் கல்விக் கடன்

திட்டத்தின் பயனை பெறுவதற்குகான தகுதிகள்

சிறுபான்மையினா வகுப்பைச் சோந்தவாகள் மட்டும் பயன்பெற தகுதியானவாகள்.

திட்டத்தின் பயனை பெறுவதற்குகான நடைமுறைகள்

மேலும் விவரங்களுக்கு மா.பி.ந. அலுவலகத்தை அணுகி பயனடையலாம்.

பயனாளி:

சிறுபான்மையினா வகுப்பைச் சோந்தவாகள்

பயன்கள்:

கடன் உதவி