மூடு

எல்.இ.டி.விளக்குகள்

| துறை: கிராமப்புற வளர்ச்சி

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் விதி 110-ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டு, கிராம ஊராட்சிகளில் தெரு விளக்குகளில் உள்ள குழல் விளக்குகள், சோடியம் ஆவி விளக்குகள் மற்றும் பாதரச ஆவி விளக்குகளுக்கு பதிலாக எல்.இ.டி.விளக்குகள் பொருத்தும் பணிகள் 2015-16-ம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.