மூடு

நவீன புழு வளர்ப்பு தளவாட பொருட்கள் மற்றும் பண்ணை உபகரணங்கள் வழங்குத்தல்

| துறை: விவசாயம்

திட்டத்தின் பயனை பெறுவதற்குகான தகுதிகள்

புழுவளர்ப்பு மேற்கொள்ள புழுவளர்ப்பு தாங்கிகள் 1200 ச. அடிக்கு மேல் அமைத்தல்வேண்டும்

திட்டத்தின் பயனை பெறுவதற்குகான நடைமுறைகள்

  • பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பம்
  • விண்ணப்பதாரரின் மார்பளவு புகைப்படம்
  • மல்பரி தோட்டம், புழு வளர்ப்பு மனையில் எடுக்கப்பட்ட முழு உருவ புகைப்படம் தலா 2
  • சிட்டா, அடங்கல், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் தலா 2 நகல்கள்
  • ரூபாய் 100 மதிப்புள்ள முத்திரைத்தாள்
  • தாங்கிகள் அமைத்ததற்கான இரசிது, அசல் ஆவணங்கள்

பயனாளி:

புழுவளர்ப்பு மேற்கொள்ள புழுவளர்ப்பு தாங்கிகள் 1200 ச. அடிக்கு மேல் அமைத்தல்வேண்டும்

பயன்கள்:

நவீன புழுவளர்ப்பு தளவாட பொருட்கள் மற்றும் பண்ணை உபகரணங்கள் ரூ. 52,500/- மதிப்பில் வழங்கங்கப்படுகிறது