மூடு

வாக்கு சாவடிகள்

சட்ட மன்ற தொகுதி வாரியாக வரைவு வாக்கு சாவடிகள்
வரிசை எண் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் வாக்கு சாவடிகள்
1 51, ஊத்தங்கரை (எஸ்சி) பதிவிறக்கங்கள்(620 KB)
2 52, பர்கூர் பதிவிறக்கங்கள்(579 KB)
3 53, கிருஷ்ணகிரி பதிவிறக்கங்கள்(373 KB)
4 54, வேப்பனஹள்ளி பதிவிறக்கங்கள்(464 KB)
5 55, ஓசூர் பதிவிறக்கங்கள்(578 KB)
6 56, தளி பதிவிறக்கங்கள்(577 KB)