மூடு

வளர்ச்சித்துறை


வட்டார ஊராட்சிகள்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சி பெயர்
1 பர்கூர்
2 ஓசூர்
3 காவேரிப்பட்டினம்
4 கெலமங்கலம்
5 கிருஷ்ணகிரி
6 மத்தூர்
7 சூளகிரி
8 தளி
9 ஊத்தங்கரை
10 வேப்பனப்பள்ளி
கிராம ஊராட்சிகள்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சி பெயர் கிராம ஊராட்சி பெயர்
1 பர்கூர் அச்சமங்கலம்
2 பர்கூர் அஞ்சூர்
3 பர்கூர் பாளேதோட்டம்
4 பர்கூர் பாலிநாயனபள்ளி
5 பர்கூர் பண்டசீமனூர்
6 பர்கூர் பட்லபள்ளி
7 பர்கூர் பெலவர்த்தி
8 பர்கூர் சின்னமட்டாரபள்ளி
9 பர்கூர் குருவிநாயனபள்ளி
10 பர்கூர் குட்டூர்
11 பர்கூர் ஐகொந்தகொத்தபள்ளி
12 பர்கூர் ஜெகதேவி
13 பர்கூர் ஜிங்கல்கதிரம்பட்டி
14 பர்கூர் கந்திகுப்பம்
15 பர்கூர் காரகுப்பம்
16 பர்கூர் காட்டாகரம்
17 பர்கூர் கொண்டப்பநாயனபள்ளி
18 பர்கூர் குள்ளம்பட்டி
19 பர்கூர் மாதேப்பள்ளி
20 பர்கூர் மகாதேவகொல்லஹள்ளி
21 பர்கூர் மஜீத்கொல்லஹள்ளி
22 பர்கூர் மல்லபாடி
23 பர்கூர் ஒப்பதவாடி
24 பர்கூர் ஓரப்பம்
25 பர்கூர் பாலேபள்ளி
26 பர்கூர் பாரண்டபள்ளி
27 பர்கூர் பெருகோப்பனபள்ளி
28 பர்கூர் போச்சம்பள்ளி
29 பர்கூர் புளியம்பட்டி
30 பர்கூர் சூலாமலை
31 பர்கூர் சிகரலபள்ளி
32 பர்கூர் தாதம்பட்டி
33 பர்கூர் தொகரபள்ளி
34 பர்கூர் வலசகவுண்டனூர்
35 பர்கூர் வரட்டனபள்ளி
36 பர்கூர் வெப்பலாம்பட்டி
1 ஓசூர் அச்செட்டிபள்ளி
2 ஓசூர் அலசபள்ளி பட்டவரபள்ளி
3 ஓசூர் படுதேப்பள்ளி
4 ஓசூர் பாகலூர்
5 ஓசூர் பாலிகானபள்ளி
6 ஓசூர் பேகேபள்ளி
7 ஓசூர் பெலத்தூர்
8 ஓசூர் சென்னசந்திரம்
9 ஓசூர் ஈச்சங்கூர்
10 ஓசூர் கோபனபள்ளி
11 ஓசூர் கெலவரபள்ளி
12 ஓசூர் கொளதாசபுரம்
13 ஓசூர் கொத்தகொண்டபள்ளி
14 ஓசூர் மாசிநாய்க்கனபள்ளி
15 ஓசூர் MUDUGANAPALLI
16 ஓசூர் முகளூர்
17 ஓசூர் முத்தாலி
18 ஓசூர் நாகொண்டபள்ளி
19 ஓசூர் நல்லூர்
20 ஓசூர் நந்திமங்கலம்
21 ஓசூர் ஒன்னல்வாடி
22 ஓசூர் பலவனபள்ளி
23 ஓசூர் பூனாபள்ளி
24 ஓசூர் சேவகானபள்ளி
25 ஓசூர் தொரபள்ளி அக்ரஹரம்
26 ஓசூர் தும்மனபள்ளி
1 காவேரிப்பட்டினம் அகரம்
2 காவேரிப்பட்டினம் அரசம்பட்டி
3 காவேரிப்பட்டினம் ஆவத்தவாடி
4 காவேரிப்பட்டினம் பாலேகுளி
5 காவேரிப்பட்டினம் பன்னிஅள்ளி
6 காவேரிப்பட்டினம் பாரூர்
7 காவேரிப்பட்டினம் சாப்பர்த்தி
8 காவேரிப்பட்டினம் தாமோதரஅள்ளி
9 காவேரிப்பட்டினம் எர்ரஅள்ளி
10 காவேரிப்பட்டினம் எருமாம்பட்டி
11 காவேரிப்பட்டினம் குண்டலப்பட்டி
12 காவேரிப்பட்டினம் ஜெகதாப்
13 காவேரிப்பட்டினம் கால்வேஅள்ளி
14 காவேரிப்பட்டினம் கரடிஅள்ளி
15 காவேரிப்பட்டினம் கீழ்குப்பம்
16 காவேரிப்பட்டினம் கோட்டப்பட்டி
17 காவேரிப்பட்டினம் குடிமேனஅள்ளி
18 காவேரிப்பட்டினம் மலையாண்டஅள்ளி
19 காவேரிப்பட்டினம் மாரிசெட்டிஅள்ளி
20 காவேரிப்பட்டினம் மருதேரி
21 காவேரிப்பட்டினம் மிட்டஅள்ளி
22 காவேரிப்பட்டினம் நெடுங்கல்
23 காவேரிப்பட்டினம் பையூர்
24 காவேரிப்பட்டினம் பண்ணந்துர்
25 காவேரிப்பட்டினம் பாப்பாரப்பட்டி
26 காவேரிப்பட்டினம் பென்னேஸ்வரமடம்
27 காவேரிப்பட்டினம் சந்தாபுரம்
28 காவேரிப்பட்டினம் செல்லகுட்டபட்டி
29 காவேரிப்பட்டினம் சௌட்டஅள்ளி
30 காவேரிப்பட்டினம் சுண்டேகுப்பம்
31 காவேரிப்பட்டினம் தளிஅள்ளி
32 காவேரிப்பட்டினம் தட்ரஅள்ளி
33 காவேரிப்பட்டினம் திம்மாபுரம்
34 காவேரிப்பட்டினம் வாடமங்கலம்
35 காவேரிப்பட்டினம் வீரமலை
36 காவேரிப்பட்டினம் விளங்காமுடி
1 கெலமங்கலம் ஆனேகொள்ளு
2 கெலமங்கலம் பைரமங்கலம்
3 கெலமங்கலம் பெட்டமுகலாளம்
4 கெலமங்கலம் பேவநத்தம்
5 கெலமங்கலம் பிதிரெட்டி
6 கெலமங்கலம் போடிச்சிப்பள்ளி
7 கெலமங்கலம் பொம்மதாத்தனூர்
8 கெலமங்கலம் தொட்டமெட்ரை
9 கெலமங்கலம் தொட்டதிம்மனஹள்ளி
10 கெலமங்கலம் ஹனுமந்தாபுரம்
11 கெலமங்கலம் ஹோசபுரம் செட்டிப்பள்ளி
12 கெலமங்கலம் இருதுகோட்டை
13 கெலமங்கலம் ஜாகிர்காருப்பள்ளி
14 கெலமங்கலம் ஜெக்கேரி
15 கெலமங்கலம் கண்டகானப்பள்ளி
16 கெலமங்கலம் கருக்கனஹள்ளி
17 கெலமங்கலம் கொப்பகரை
18 கெலமங்கலம் கோட்டைஉளிமங்களம்
19 கெலமங்கலம் குந்துமாரனப்பள்ளி
20 கெலமங்கலம் மேடஅக்ரஹாரம்
21 கெலமங்கலம் நாகமங்கலம்
22 கெலமங்கலம் பிள்ளாரிஅக்ரஹாரம்
23 கெலமங்கலம் ரத்தினகிரி
24 கெலமங்கலம் ராயக்கோட்டை
25 கெலமங்கலம் சந்தனப்பள்ளி
26 கெலமங்கலம் தாவரக்கரை
27 கெலமங்கலம் திம்ஜேப்பள்ளி
28 கெலமங்கலம் ஊடேதுர்கம்
1 கிருஷ்ணகிரி அகசிப்பள்ளி
2 கிருஷ்ணகிரி ஆலபட்டி
3 கிருஷ்ணகிரி பையனப்பள்ளி
4 கிருஷ்ணகிரி பெல்லம்பள்ளி
5 கிருஷ்ணகிரி பெல்லாரம்பள்ளி
6 கிருஷ்ணகிரி சிக்கபூவத்தி
7 கிருஷ்ணகிரி தேவசமுத்திரம்
8 கிருஷ்ணகிரி கெங்கலேரி
9 கிருஷ்ணகிரி கூளியம்
10 கிருஷ்ணகிரி ITTIKAL AGARAM
11 கிருஷ்ணகிரி ஜிஞ்சுப்பள்ளி
12 கிருஷ்ணகிரி காட்டிநாயனபள்ளி
13 கிருஷ்ணகிரி கல்லுக்குறிக்கி
14 கிருஷ்ணகிரி கம்மம்பள்ளி
15 கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானபள்ளி
16 கிருஷ்ணகிரி கொண்டேபள்ளி
17 கிருஷ்ணகிரி மல்லிநாயனபள்ளி
18 கிருஷ்ணகிரி மேகலசின்னம்பள்ளி
19 கிருஷ்ணகிரி மோரமடுகு
20 கிருஷ்ணகிரி நாரலபள்ளி
21 கிருஷ்ணகிரி பச்சிகானபள்ளி
22 கிருஷ்ணகிரி பெரியகோட்டபள்ளி
23 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர்
24 கிருஷ்ணகிரி பெத்தனபள்ளி
25 கிருஷ்ணகிரி பெத்ததாளபள்ளி
26 கிருஷ்ணகிரி செம்படமுத்தூர்
27 கிருஷ்ணகிரி சோக்காடி
28 கிருஷ்ணகிரி திப்பனபள்ளி
29 கிருஷ்ணகிரி வெலகலஹள்ளி
30 கிருஷ்ணகிரி வெங்கடாபுரம்
1 மத்தூர் ஆனந்தூர்
2 மத்தூர் அந்தேரிப்பட்டி
3 மத்தூர் பொம்மேப்பள்ளி
4 மத்தூர் கெரிகேப்பள்ளி
5 மத்தூர் கவுண்டனூர்
6 மத்தூர் இனாம்காட்டுபட்டி
7 மத்தூர் கே.எட்டிபட்டி
8 மத்தூர் கே.பாப்பாரப்பட்டி
9 மத்தூர் களர்பதி
10 மத்தூர் கண்ணன்டஹள்ளி
11 மத்தூர் கொடமாண்டப்பட்டி
12 மத்தூர் குன்னத்தூர்
13 மத்தூர் மத்தூர்
14 மத்தூர் நாகம்பட்டி
15 மத்தூர் நாரலப்பள்ளி
16 மத்தூர் ஓட்டப்பட்டி
17 மத்தூர் ராமகிருஷ்ணம்பதி
18 மத்தூர் சாலமரத்துப்பட்டி
19 மத்தூர் சாமல்பட்டி
20 மத்தூர் சிவம்பட்டி
21 மத்தூர் சூளகரை
22 மத்தூர் வலிப்பட்டி
23 மத்தூர் வாணிப்பட்டி
24 மத்தூர் வீராச்சிகுப்பம்
1 சூளகிரி ஏ.செட்டிப்பள்ளி
2 சூளகிரி ஆலூர்
3 சூளகிரி அங்கொண்டப்பள்ளி
4 சூளகிரி அத்திமுகம்
5 சூளகிரி அயர்னப்பள்ளி
6 சூளகிரி பி.குருபரப்பள்ளி
7 சூளகிரி பி.எஸ்.திம்மசந்திரம்
8 சூளகிரி பங்கனஹள்ளி
9 சூளகிரி பீர்ஜேப்பள்ளி
10 சூளகிரி பேரிகை
11 சூளகிரி புக்கசாகரம்
12 சூளகிரி செம்பரசனப்பள்ளி
13 சூளகிரி சென்னப்பள்ளி
14 சூளகிரி சின்னாரன்தொட்டி
15 சூளகிரி தோரிப்பள்ளி
16 சூளகிரி ஏணுசோனை
17 சூளகிரி ஒசஹள்ளி
18 சூளகிரி இம்மிடிநாயக்கனப்பள்ளி
19 சூளகிரி காளிங்காவரம்
20 சூளகிரி காமன்தொட்டி
21 சூளகிரி கானலட்டி
22 சூளகிரி காட்டிநாயக்கன்தொட்டி
23 சூளகிரி கொம்மேப்பள்ளி
24 சூளகிரி கோனேரிப்பள்ளி
25 சூளகிரி கும்பளம்
26 சூளகிரி மாரண்டப்பள்ளி
27 சூளகிரி மருதாண்டப்பள்ளி
28 சூளகிரி மேலுமலை
29 சூளகிரி நெரிகம்
30 சூளகிரி பன்னப்பள்ளி
31 சூளகிரி பஸ்தலப்பள்ளி
32 சூளகிரி பெத்தசிகரலப்பள்ளி
33 சூளகிரி பேரண்டப்பள்ளி
34 சூளகிரி சாமனப்பள்ளி
35 சூளகிரி சாணமாவு
36 சூளகிரி சூளகிரி
37 சூளகிரி சிம்பிள்திராடி
38 சூளகிரி தியாகரசனப்பள்ளி
39 சூளகிரி துப்புகானப்பள்ளி
40 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி
41 சூளகிரி உல்லட்டி
42 சூளகிரி வெங்கடேசபுரம்
1 தளி ஆச்சுபாலு
2 தளி அகலகோட்டா
3 தளி அஞ்செட்டி
4 தளி அந்தேவனப்பள்ளி
5 தளி அன்னியாளம்
6 தளி அரசகுப்பம்
7 தளி பள்ளப்பள்ளி
8 தளி பேளகொண்டப்பள்ளி
9 தளி பின்னமங்கலம்
10 தளி சூடசந்திரம்
11 தளி தேவகானப்பள்ளி
12 தளி தேவருளிமங்கலம்
13 தளி தாரவேந்திரம்
14 தளி தொட்டமஞ்சி
15 தளி தொட்டஉப்பனூர்
16 தளி கும்ளாபுரம்
17 தளி ஜாகீர்கோடிப்பள்ளி
18 தளி ஜவளகிரி
19 தளி கக்கதாசம்
20 தளி கலுகொண்டப்பள்ளி
21 தளி காரண்டப்பள்ளி
22 தளி கெம்பட்டி
23 தளி கொடியாளம்
24 தளி கோலட்டி
25 தளி கொமாரணப்பள்ளி
26 தளி கோட்டையூர்
27 தளி கோட்டமடுகு
28 தளி குந்துகோட்டை
29 தளி குப்பட்டி
30 தளி மாடக்கல்
31 தளி மதகொண்டப்பள்ளி
32 தளி மல்லசந்திரம்
33 தளி மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி
34 தளி மருதனப்பள்ளி
35 தளி மாருப்பள்ளி
36 தளி நாட்றம்பாளையம்
37 தளி நொகனுர்
38 தளி படிகநாளம்
39 தளி பாலயம்கோட்டை
40 தளி சாலிவரம்
41 தளி சாரகப்பள்ளி
42 தளி சாரண்டப்பள்ளி
43 தளி சாத்தனூர்
44 தளி செட்டிப்பள்ளி
45 தளி தக்கட்டி
46 தளி தளி
47 தளி தளிகொத்தனூர்
48 தளி தண்டரை
49 தளி உனிசேநத்தம்
50 தளி உரிகம்
1 ஊத்தங்கரை அத்திப்பாடி
2 ஊத்தங்கரை படப்பள்ளி
3 ஊத்தங்கரை சந்திரபட்டி
4 ஊத்தங்கரை ஈகூர்
5 ஊத்தங்கரை கெங்கபிரம்பட்டி
6 ஊத்தங்கரை கோவிந்தபுரம்
7 ஊத்தங்கரை கடவாணி
8 ஊத்தங்கரை கள்ளவி
9 ஊத்தங்கரை காரப்பட்டு
10 ஊத்தங்கரை கருமந்தபட்டி
11 ஊத்தங்கரை காட்டேரி
12 ஊத்தங்கரை கீழ்குப்பம்
13 ஊத்தங்கரை கீழ்மதூர்
14 ஊத்தங்கரை கொண்டம்பட்டி
15 ஊத்தங்கரை மகநூற்பட்டி
16 ஊத்தங்கரை மரம்பட்டி
17 ஊத்தங்கரை மேட்டுதங்கள்
18 ஊத்தங்கரை மிட்டபள்ளி
19 ஊத்தங்கரை மூன்றம்பட்டி
20 ஊத்தங்கரை மூங்கிலேறி
21 ஊத்தங்கரை நடுப்பட்டி
22 ஊத்தங்கரை நாயக்கனூர்
23 ஊத்தங்கரை நொச்சிபட்டி
24 ஊத்தங்கரை பாவக்கல்
25 ஊத்தங்கரை பெரிய கொட்ட குளம்
26 ஊத்தங்கரை பெரியதாழ்பாடி
27 ஊத்தங்கரை புதூர் புங்கனி
28 ஊத்தங்கரை ரெட்டிபட்டி
29 ஊத்தங்கரை சின்கேரபட்டி
30 ஊத்தங்கரை திருவனபட்டி
31 ஊத்தங்கரை உப்பரபட்டி
32 ஊத்தங்கரை வீரன குப்பம்
33 ஊத்தங்கரை வெல்ல குட்டை
34 ஊத்தங்கரை வேங்கடதம்பட்டி
1 வேப்பனப்பள்ளி பாலனப்பள்ளி
2 வேப்பனப்பள்ளி பதிமடுகு
3 வேப்பனப்பள்ளி பீமாண்டப்பள்ளி
4 வேப்பனப்பள்ளி பில்லனகுப்பம்
5 வேப்பனப்பள்ளி சென்னசந்திரம்
6 வேப்பனப்பள்ளி சின்னமணவாரனப்பள்ளி
7 வேப்பனப்பள்ளி சிந்தகும்மணப்பள்ளி
8 வேப்பனப்பள்ளி எண்ணேகொள்ளு
9 வேப்பனப்பள்ளி அளேகுந்தாணி
10 வேப்பனப்பள்ளி ஐப்பிகானப்பள்ளி
11 வேப்பனப்பள்ளி கோடிப்பள்ளி
12 வேப்பனப்பள்ளி குந்தாரப்பள்ளி
13 வேப்பனப்பள்ளி குப்பச்சிபாறை
14 வேப்பனப்பள்ளி குரியனப்பள்ளி
15 வேப்பனப்பள்ளி குருபரப்பள்ளி
16 வேப்பனப்பள்ளி மணவாரனப்பள்ளி
17 வேப்பனப்பள்ளி மாரசந்திரம்
18 வேப்பனப்பள்ளி நாச்சிக்குப்பம்
19 வேப்பனப்பள்ளி நாடுவனப்பள்ளி
20 வேப்பனப்பள்ளி நேரலகிரி
21 வேப்பனப்பள்ளி P.K. பெத்தனப்பள்ளி
22 வேப்பனப்பள்ளி சாமந்தமலை
23 வேப்பனப்பள்ளி சிகரமாகனப்பள்ளி
24 வேப்பனப்பள்ளி தம்மாண்டரப்பள்ளி
25 வேப்பனப்பள்ளி தீர்த்தம்
26 வேப்பனப்பள்ளி வே.மாதேப்பள்ளி
27 வேப்பனப்பள்ளி வேப்பனப்பள்ளி