வருவாய் நிர்வாகம்

கிருஷ்ணகிரிமாவட்டம் நிர்வாக வசதிக்காக இரண்டு வருவாய் கோட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வருவாய் கோட்டம் சார் ஆட்சியர்/துணை ஆட்சியரின் தலைமையின் கீழ் இயங்குகிறது. இவர் கோட்ட நிர்வாக நடுவராகவும் செயல்படுகிறார். பணிகளை பொருத்த வரை வருவாய் கோட்ட அலுவலகங்கள், மாவட்ட ஆட்சியரகத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருந்து நிர்வாகத்தில் ஒரு இடைநிலை அலுவலகமாக செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருவாய் கோட்டமும் ஒரு சில வட்டங்களை உள்ளடக்கி அதன் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கிறது.

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 7
வருவாய் உள்வட்டங்கள் 23
வருவாய் கிராமங்கள் 470
வருவாய் வட்டங்கள்
வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர் வருவாய் வட்டங்களின் எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர்
கிருஷ்ணகிரி 05 கிருஷ்ணகிரி
கிருஷ்ணகிரி 06 பர்கூர்
கிருஷ்ணகிரி 07 ஊத்தங்கரை
கிருஷ்ணகிரி 08 போச்சம்பள்ளி
ஓசூர் 09 ஓசூர்
ஓசூர் 10 தேன்கனிகோட்டை
ஓசூர் 11 சூளகிரி
வருவாய் கிராமங்கள்
வ.எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர் வருவாய் கிராமத்தின் பெயர்
1 பர்கூர் அச்சமங்கலம்
2 பர்கூர் ஐகொந்தம்கொத்தள்ளி
3 பர்கூர் பாலிநாயனப்பள்ளி
4 பர்கூர் பர்கூர்
5 பர்கூர் பட்லப்பள்ளி
6 பர்கூர் பொம்மிப்பள்ளி
7 பர்கூர் செந்தாரப்பள்ளி
8 பர்கூர் சிகரலப்பள்ளி
9 பர்கூர் சின்னமாடரப்பள்ள
10 பர்கூர் சின்னதிம்மிநாயன
11 பர்கூர் குருவிநாயனப்பள்ளி
12 பர்கூர் ஜெகதேவிபாளையம்
13 பர்கூர் கண்ணன்தஹள்ளி
14 பர்கூர் கொடப்பநாயனப்பள்ளி
15 பர்கூர் குட்டூர்
16 பர்கூர் மாதேப்பள்ளி
17 பர்கூர் மல்லப்பாடி
18 பர்கூர் மஜித்கொல்லாஹள்ளி
19 பர்கூர் மோடிகுப்பம்
20 பர்கூர் நாகம்பட்டி
21 பர்கூர் ஒப்பத்தவாடி
22 பர்கூர் ஒரப்பம்
23 பர்கூர் பாலேப்பள்ளி
24 பர்கூர் பாசிநாயனப்பள்ளி
25 பர்கூர் பிச்சுகுந்தனஹள்ளி
26 பர்கூர் புலிகுண்டா
27 பர்கூர் சாலிநாயனப்பள்ளி
28 பர்கூர் சேவம்பட்டி
29 பர்கூர் சுலாமலை
30 பர்கூர் வரட்டணப்பள்ளி
1 தேன்கனிகோட்டை அச்சபாலு
2 தேன்கனிகோட்டை அகலகோட்டா
3 தேன்கனிகோட்டை அஞ்செட்டி
4 தேன்கனிகோட்டை அஞ்செட்டி (மே)
5 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி
6 தேன்கனிகோட்டை ஆணெகொல்லு
7 தேன்கனிகோட்டை அன்னியாளம்
8 தேன்கனிகோட்டை அரசகுப்பம்
9 தேன்கனிகோட்டை ஆருபள்ளி அகரஹாரம்
10 தேன்கனிகோட்டை ஆவேரிப்பள்ளி
11 தேன்கனிகோட்டை பள்ளப்பள்ளி
12 தேன்கனிகோட்டை பெலகொன்டபள்ளி
13 தேன்கனிகோட்டை பெட்டமுகுளாளம்
14 தேன்கனிகோட்டை பெவுநத்தம்
15 தேன்கனிகோட்டை பிலாளம்
16 தேன்கனிகோட்டை பின்னமஙகலம்
17 தேன்கனிகோட்டை பைரமங்கலம்
18 தேன்கனிகோட்டை பிதரெடி
19 தேன்கனிகோட்டை போடிச்சிபள்ளி
20 தேன்கனிகோட்டை சிக்காவேரபள்ளி
21 தேன்கனிகோட்டை சூடசநதிரம்
22 தேன்கனிகோட்டை தெங்கனிகோட்டா
23 தேன்கனிகோட்டை தேவகானபளளி
24 தேன்கனிகோட்டை தொட்டமஞ்சி
25 தேன்கனிகோட்டை தொட்டபானுர்
26 தேன்கனிகோட்டை திரவேந்திரம்
27 தேன்கனிகோட்டை எச்சனாள்ளி
28 தேன்கனிகோட்டை இருதுகோட்டா
29 தேன்கனிகோட்டை குமலாபுரம்
30 தேன்கனிகோட்டை அனுமந்தபுரம்
31 தேன்கனிகோட்டை ஹொசபுரம்
32 தேன்கனிகோட்டை ஜாகிர்காருபள்ளி
33 தேன்கனிகோட்டை ஜெக்கேரி
34 தேன்கனிகோட்டை ஜவளகிரி
35 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் அக்ரஹாரம்
36 தேன்கனிகோட்டை கலுகொன்டபள்ளி
37 தேன்கனிகோட்டை காரண்டப்பள்ளி
38 தேன்கனிகோட்டை கருக்கனஹள்ளி
39 தேன்கனிகோட்டை காசி அக்ரஹாரம்
40 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம்
41 தேன்கனிகோட்டை கெம்பட்டி
42 தேன்கனிகோட்டை கொடியாளம்
43 தேன்கனிகோட்டை கோலாட்டி
44 தேன்கனிகோட்டை கொமரனபள்ளி
45 தேன்கனிகோட்டை கோட்டையூர்
46 தேன்கனிகோட்டை கொட்டமடுகு
47 தேன்கனிகோட்டை கோட்டுர்
48 தேன்கனிகோட்டை குஞ்சேன அக்ரஹாரம்
49 தேன்கனிகோட்டை குந்துமாரனப்பள்ளி
50 தேன்கனிகோட்டை குப்படடி
51 தேன்கனிகோட்டை மாடக்கல்
52 தேன்கனிகோட்டை மல்லசந்திரம்
53 தேன்கனிகோட்டை மல்லிகார்ஜூனதுர்க்கம்
54 தேன்கனிகோட்டை மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி
55 தேன்கனிகோட்டை மரதனப்பள்ளி
56 தேன்கனிகோட்டை மாருப்பள்ளி
57 தேன்கனிகோட்டை மதகொன்டபள்ளி
58 தேன்கனிகோட்டை முத்தனாள்ளி
59 தேன்கனிகோட்டை நாகமங்கலம்
60 தேன்கனிகோட்டை நாகப்பன் அக்ரகாரம்
61 தேன்கனிகோட்டை நல்லுர்
62 தேன்கனிகோட்டை நந்திமங்கலம்
63 தேன்கனிகோட்டை நாட்ராம்பாளையம்
64 தேன்கனிகோட்டை நெல்லுமாறு அக்ரஹாரம்
65 தேன்கனிகோட்டை நொகனுர்
66 தேன்கனிகோட்டை ஒடயாண்டாள்ளி
67 தேன்கனிகோட்டை பச்சனப்பட்டி
68 தேன்கனிகோட்டை பாளையம் கோட்டா
69 தேன்கனிகோட்டை பெததமாதகொன்டபள்ளி
70 தேன்கனிகோட்டை பிள்ளாரி அக்ரஹாரம்
71 தேன்கனிகோட்டை இரத்தனகிரி
72 தேன்கனிகோட்டை ராயகோட்டா
73 தேன்கனிகோட்டை சாலிவாரம்
74 தேன்கனிகோட்டை சங்கீதாக்ரஹாரம்
75 தேன்கனிகோட்டை சந்தனப்பள்ளி
76 தேன்கனிகோட்டை சரகபபள்ளி
77 தேன்கனிகோட்டை சாராண்டபள்ளி
78 தேன்கனிகோட்டை சாத்தனுர்
79 தேன்கனிகோட்டை செங்கோடசின்னனஹள்ளி
80 தேன்கனிகோட்டை செட்டிபள்ளி
81 தேன்கனிகோட்டை சூலிகொண்டா
82 தேன்கனிகோட்டை கொல்லாஹள்ளி
83 தேன்கனிகோட்டை தக்கட்டி
84 தேன்கனிகோட்டை தளிகொத்தனுர்
85 தேன்கனிகோட்டை தளி
86 தேன்கனிகோட்டை தண்டரை
87 தேன்கனிகோட்டை தாவரைக்கரை
88 தேன்கனிகோட்டை திமிஜேபள்ளி
89 தேன்கனிகோட்டை தொகரை அக்ரஹாரம்
90 தேன்கனிகோட்டை ஊடேதுர்க்கம்
91 தேன்கனிகோட்டை உளிமங்கலம்
92 தேன்கனிகோட்டை உலிமாரனபள்ளி
93 தேன்கனிகோட்டை உனிசெனதம்
94 தேன்கனிகோட்டை உரிகம்
1 ஓசூர் அச்செட்டிபள்ளி
2 ஓசூர் அடவனப்பள்ளி
3 ஓசூர் அலசப்பள்ளி
4 ஓசூர் அளேநத்தம்
5 ஓசூர் ஆலூர்
6 ஓசூர் ஆலூர்
7 ஓசூர் அனுமேபள்ளி
8 ஓசூர் அட்டுர்
9 ஓசூர் அட்டுர்
10 ஓசூர் ஆவலப்பள்ளி
11 ஓசூர் படதேபள்ளி
12 ஓசூர் பாகலூர்
13 ஓசூர் பாலிகானப்பள்ளி
14 ஓசூர் பட்டவாரபள்ளி
15 ஓசூர் பேகேபள்ளி
16 ஓசூர் பௌத்தூர்
17 ஓசூர் பொப்ளாபுரம்
18 ஓசூர் சென்னசந்திரம்
19 ஓசூர் சென்னத்தூர் (வடக்கு)
20 ஓசூர் சென்னத்தூர் (தெற்கு)
21 ஓசூர் சின்னகுள்ளு
22 ஓசூர் சொக்கரசனப்பள்ளி
23 ஓசூர் தாசேப்பள்ளி
24 ஓசூர் தேவீரப்பள்ளி
25 ஓசூர் ஈச்செங்கூர்
26 ஓசூர் எலுவபள்ளி
27 ஓசூர் கோபனப்பள்ளி
28 ஓசூர் கோவிந்த அக்ரஹாரம்
29 ஓசூர் ஓசூர்
30 ஓசூர் ஓசூர் நகரம்
31 ஓசூர் இடிப்பள்ளி
32 ஓசூர் ஜீமங்கலம்
33 ஓசூர் ஜோகிகாலசாமனபள்ளி
34 ஓசூர் ஜுஜுவாடி
35 ஓசூர் கதிரிகானதின்னா
36 ஓசூர் கக்கனுர்
37 ஓசூர் காளஹஸ்திபுரம்
38 ஓசூர் கள்ளிஅக்ரஹாரம்
39 ஓசூர் கள்ளிபுரம்
40 ஓசூர் கனிமங்கலம்
41 ஓசூர் கரிபசவனபுரம்
42 ஓசூர் காருபள்ளி
43 ஓசூர் கெலவரபள்ளி
44 ஓசூர் கெம்பசந்திரம்
45 ஓசூர் கொடியாளம்
46 ஓசூர் கொலதாசபுரம்
47 ஓசூர் கொத்தகொண்டபள்ளி
48 ஓசூர் கொத்தபள்ளி
49 ஓசூர் கூஸ்தனபள்ளி
50 ஓசூர் லிங்காபுரம்
51 ஓசூர் மல்லசந்திரம்
52 ஓசூர் மத்திகிரி
53 ஓசூர் மோரனப்பள்ளி
54 ஓசூர் மொத்த அக்ரஹாரம்
55 ஓசூர் முகுளப்பள்ளி
56 ஓசூர் முகளுர்
57 ஓசூர் மூக்கொண்டபள்ளி
58 ஓசூர் மூர்த்திகானதின்ன
59 ஓசூர் முத்தாளி
60 ஓசூர் முதுகானபள்ளி
61 ஓசூர் நாகொண்டபள்ளி
62 ஓசூர் நாலிகபெட்ட அக்ரஹாரம்
63 ஓசூர் நல்லுர்
64 ஓசூர் நந்திமங்கலம்
65 ஓசூர் நஞ்சாபுரம்
66 ஓசூர் நாரிகானபுரம்
67 ஓசூர் ஓட்டப்பள்ளி
68 ஓசூர் ஒட்டபள்ளிதின்னா
69 ஓசூர் ஒன்னல்வாடி
70 ஓசூர் பஞ்சாட்சிபுரம்
71 ஓசூர் பலவனப்பள்ளி
72 ஓசூர் பாத்தமுத்தாளி
73 ஓசூர் பெத்தகுள்ளு
74 ஓசூர் பிச்சுகொண்டபள்ளி
75 ஓசூர் பூனப்பள்ளி
76 ஓசூர் புனகன்தொட்டி
77 ஓசூர் புரம்
78 ஓசூர் ரங்கபண்டித அக்ரஹாரம்
79 ஓசூர் எஸ் முத்துகானபள்ளி
80 ஓசூர் சாந்தாபுரம் அக்ரஹாரம்
81 ஓசூர் சேவாகனப்பள்ளி
82 ஓசூர் சித்தனபள்ளி
83 ஓசூர் சிங்கசாதனபள்ளி
84 ஓசூர் சொக்கநாதபுரம்
85 ஓசூர் சூடகொண்டபள்ளி
86 ஓசூர் தட்டிகானபள்ளி
87 ஓசூர் தொரப்பள்ளிஅக்ரஹாரம்
88 ஓசூர் தும்மனபள்ளி
89 ஓசூர் தின்னப்பள்ளி
90 ஓசூர் வத்திரிப்பள்ளி
91 ஓசூர் வத்திரிப்பள்ளி (பட்டவாரபள்ளி)
92 ஓசூர் விஸ்வநாதபுரம்
1 கிருஷ்ணகிரி அகரம்
2 கிருஷ்ணகிரி அகசிப்பள்ளி
3 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி
4 கிருஷ்ணகிரி அப்பிநாயக்கன்கோட்டை
5 கிருஷ்ணகிரி அரயனப்பள்ளி
6 கிருஷ்ணகிரி எர்ராஹள்ளி-2
7 கிருஷ்ணகிரி ஆவல்நத்தம்
8 கிருஷ்ணகிரி பாலேகுளி-2
9 கிருஷ்ணகிரி பாலனப்பள்ளி
10 கிருஷ்ணகிரி பாலேகுளி-1
11 கிருஷ்ணகிரி பன்னிஹள்ளி
12 கிருஷ்ணகிரி பதிமடுகு
13 கிருஷ்ணகிரி பையனபள்ளி
14 கிருஷ்ணகிரி பெல்லம்பள்ளி
15 கிருஷ்ணகிரி பெல்லாரம்பள்ளி
16 கிருஷ்ணகிரி பில்லனகுப்பம்
17 கிருஷ்ணகிரி பீமாண்டப்பல்லி
18 கிருஷ்ணகிரி போகனப்பள்ளி
19 கிருஷ்ணகிரி பொம்மரசனப்பல்லி
20 கிருஷ்ணகிரி புதிமுட்லு
21 கிருஷ்ணகிரி சாப்பர்த்தி
22 கிருஷ்ணகிரி சென்னசந்திரம்
23 கிருஷ்ணகிரி சிக்கபூவத்தி
24 கிருஷ்ணகிரி சிகரலப்பள்ளி
25 கிருஷ்ணகிரி சின்னகொத்தூர்
26 கிருஷ்ணகிரி சௌட்டஹள்ளி-1
27 கிருஷ்ணகிரி தண்டேகவுண்டனஹள்ளி
28 கிருஷ்ணகிரி தாசேகவுனிப்பள்ளி
29 கிருஷ்ணகிரி தாசிரப்பள்ளி
30 கிருஷ்ணகிரி தேவர்குந்தாணி
31 கிருஷ்ணகிரி தேவசமுத்திரம்
32 கிருஷ்ணகிரி தொட்டகானமா
33 கிருஷ்ணகிரி எப்பேரி
34 கிருஷ்ணகிரி எடயரப்பள்ளி
35 கிருஷ்ணகிரி எர்ராஹள்ளி-1
36 கிருஷ்ணகிரி எட்டிப்பள்ளி
37 கிருஷ்ணகிரி எட்டிப்பல்லிதலாவ்
38 கிருஷ்ணகிரி கங்கலேர
39 கிருஷ்ணகிரி கங்கமடுகு
40 கிருஷ்ணகிரி கொல்லப்பள்ளி
41 கிருஷ்ணகிரி கொல்லப்பள்ளி
42 கிருஷ்ணகிரி கூளியம்
43 கிருஷ்ணகிரி குண்டலப்பட்டி-2
44 கிருஷ்ணகிரி குந்தப்பள்ளி
45 கிருஷ்ணகிரி அளேகிருஷ்ணாபுரம்
46 கிருஷ்ணகிரி அளேகுந்தாணி
47 கிருஷ்ணகிரி இடிப்பள்ளி
48 கிருஷ்ணகிரி இடிப்பள்ளி
49 கிருஷ்ணகிரி ஜெகதாப்
50 கிருஷ்ணகிரி ஜூஞ்சுப்பள்ளி
51 கிருஷ்ணகிரி கடவரப்பள்ளி
52 கிருஷ்ணகிரி கல்லுகுறுக்கி
53 கிருஷ்ணகிரி கம்மம்பள்ளி
54 கிருஷ்ணகிரி கரடிஹள்ளி
55 கிருஷ்ணகிரி கரியசாகரம்தலாவ்
56 கிருஷ்ணகிரி காசிரிகானப்பள்ளி
57 கிருஷ்ணகிரி கத்தேரி-1
58 கிருஷ்ணகிரி கத்தேரி-2
59 கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானப்பள்ளி
60 கிருஷ்ணகிரி காட்டினாயனப்பள்ளி
61 கிருஷ்ணகிரி கத்திரப்பள்ளி
62 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம்
63 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம்-2
64 கிருஷ்ணகிரி கோடிப்பள்ளி
65 கிருஷ்ணகிரி கொம்பல்லி
66 கிருஷ்ணகிரி கொண்டப்பள்ளி
67 கிருஷ்ணகிரி கொண்டப்பனாயகனபல்லி
68 கிருஷ்ணகிரி கொங்கனபல்லி
69 கிருஷ்ணகிரி கோதிகுட்டலப்பள்ளி
70 கிருஷ்ணகிரி கொத்தபேட்டா
71 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிர
72 கிருஷ்ணகிரி கி.நா.போடூர்
73 கிருஷ்ணகிரி குண்டலப்பட்டி-1
74 கிருஷ்ணகிரி குந்தாரப்பள்ளி
75 கிருஷ்ணகிரி குப்பாச்சிப்பாறை
76 கிருஷ்ணகிரி குருபரப்பள்ளி
77 கிருஷ்ணகிரி லக்கபட்டலப்பள்ளி
78 கிருஷ்ணகிரி மாதேப்பள்ளி
79 கிருஷ்ணகிரி மணவாரனப்பள்ளி
80 கிருஷ்ணகிரி மாரசந்திரம்
81 கிருஷ்ணகிரி மாரசெட்டிஹள்ளி-2
82 கிருஷ்ணகிரி மரக்கம்பள்ளி
83 கிருஷ்ணகிரி மாரசெட்டிஹள்ளி-1
84 கிருஷ்ணகிரி மிட்டாஹள்ளி-2
85 கிருஷ்ணகிரி மிட்டாள்ளி-1
86 கிருஷ்ணகிரி மோட்டுர்
87 கிருஷ்ணகிரி நாச்சிகுப்பம்
88 கிருஷ்ணகிரி நாடுவனப்பல்லி
89 கிருஷ்ணகிரி நல்லூர்
90 கிருஷ்ணகிரி நரலிப்பள்ளி
91 கிருஷ்ணகிரி நேரலகிரி
92 கிருஷ்ணகிரி நிம்மலவாடி
93 கிருஷ்ணகிரி ஒட்டப்பள்ளி
94 கிருஷ்ணகிரி பையூர்-1
95 கிருஷ்ணகிரி பந்திகுரிக்கி
96 கிருஷ்ணகிரி பண்ணப்பள்ளி
97 கிருஷ்ணகிரி பெத்தனப்பள்ளி
98 கிருஷ்ணகிரி பெத்ததாலப்பள்ளி
99 கிருஷ்ணகிரி பெண்ணேஸ்வரமடம்- 1
100 கிருஷ்ணகிரி பெண்ணேஸ்வரமடம்- 2
101 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர-2
102 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர்-1
103 கிருஷ்ணகிரி பையூர்-2
104 கிருஷ்ணகிரி போலுப்பள்ளி
105 கிருஷ்ணகிரி பொன்னப்பகவுனிப்பள்ளி
106 கிருஷ்ணகிரி புளியஞ்சேரி
107 கிருஷ்ணகிரி புரம்
108 கிருஷ்ணகிரி ராகிமாகனப்பள்ளி
109 கிருஷ்ணகிரி ராகிமாகனபல்லி
110 கிருஷ்ணகிரி செம்படமுத்தூர
111 கிருஷ்ணகிரி சிகரமாகனப்பள்ளி
112 கிருஷ்ணகிரி சிங்கிரப்பள்ளி
113 கிருஷ்ணகிரி சீரனப்பள்ளி
114 கிருஷ்ணகிரி சோகாடி
115 கிருஷ்ணகிரி சௌட்டஹள்ளி-2
116 கிருஷ்ணகிரி சூலாமலை
117 கிருஷ்ணகிரி சுண்டேகுப்பம்-1
118 கிருஷ்ணகிரி சுண்டேகுப்பம்-2
119 கிருஷ்ணகிரி தளிஹள்ளி-1
120 கிருஷ்ணகிரி தளிப்பள்ளி
121 கிருஷ்ணகிரி தங்காடிகுப்பம்
122 கிருஷ்ணகிரி தடரஹள்ளி
123 கிருஷ்ணகிரி தடதாரை
124 கிருஷ்ணகிரி தளிஹள்ளி-2
125 கிருஷ்ணகிரி திம்மாபுரம்-2
126 கிருஷ்ணகிரி திம்மாபுரம்-1
127 கிருஷ்ணகிரி தீர்த்தம்
128 கிருஷ்ணகிரி உண்டிகாநத்தம்
129 கிருஷ்ணகிரி வெலகலாள்ளி
130 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி
131 கிருஷ்ணகிரி விருப்பசந்திரம்
1 போச்சம்பள்ளி அளேரஹள்ளி
2 போச்சம்பள்ளி பாளேதோட்டம்
3 போச்சம்பள்ளி பர்கூர்
4 போச்சம்பள்ளி பட்ரஹள்ளி
5 போச்சம்பள்ளி பெண்டரஹள்ளி-2
6 போச்சம்பள்ளி செல்லகுட்டம்பட்டி
7 போச்சம்பள்ளி தாமோதரஹள்ளி
8 போச்சம்பள்ளி கெண்டிகாம்பட்டி
9 போச்சம்பள்ளி ஜம்புகோட்டப்பட்டி
10 போச்சம்பள்ளி ஜிங்கலகதிரம்பட்டி-1
11 போச்சம்பள்ளி ஜிங்கலகதிரம்பட்டி-2
12 போச்சம்பள்ளி கட்டகரம்
13 போச்சம்பள்ளி கீழ்குப்பம்
14 போச்சம்பள்ளி கொடபசந்தம்பட்டி
15 போச்சம்பள்ளி கண்டிரெட்டிப்பட்டி
16 போச்சம்பள்ளி கோட்டய்பட்டி
17 போச்சம்பள்ளி குடிமனஹள்ளி
18 போச்சம்பள்ளி மகாதேவகொல்லஹள்ளி
19 போச்சம்பள்ளி மாரப்பநாயக்கன்பட்டி
20 போச்சம்பள்ளி மருதேரி
21 போச்சம்பள்ளி மட்டிநாயக்கன்பட்டி
22 போச்சம்பள்ளி முக்கம்பட்டி
23 போச்சம்பள்ளி நாகோஜனஹள்ளி
24 போச்சம்பள்ளி பண்ணன்தூர்
25 போச்சம்பள்ளி பரந்தப்பள்ளி
26 போச்சம்பள்ளி பெத்தப்பம்பட்டி
27 போச்சம்பள்ளி பெண்டரஹள்ளி-1
28 போச்சம்பள்ளி புளியம்பட்டி
29 போச்சம்பள்ளி ரங்கம்பட்டி
30 போச்சம்பள்ளி சோனரஹள்ளி
31 போச்சம்பள்ளி தடம்பட்டி
32 போச்சம்பள்ளி திம்மிநாயக்கம்பட்டி
33 போச்சம்பள்ளி வடமளம்பட்டி
34 போச்சம்பள்ளி வடமங்களம்
35 போச்சம்பள்ளி வேப்பலம்பட்டி
36 போச்சம்பள்ளி விளங்காமுடி
37 போச்சம்பள்ளி வீரமலை
1 சூளகிரி ஏ செட்டிப்பள்ளி
2 சூளகிரி அட்டக்குறிக்கி
3 சூளகிரி அகரம் அக்ரஹாரம்
4 சூளகிரி அளேகோட்டா
5 சூளகிரி அமுதுகொண்டபள்ளி
6 சூளகிரி அங்கொண்டபள்ளி
7 சூளகிரி அங்கொண்டபள்ளி (செம்பராசனப்பள்ளி)
8 சூளகிரி அத்திமுகம்
9 சூளகிரி அயர்னபள்ளி
10 சூளகிரி பி குருபரப்பள்ளி
11 சூளகிரி பாலகவுண்டராயனதுர்கம்
12 சூளகிரி பேடேபள்ளி
13 சூளகிரி பேரிகை
14 சூளகிரி பிக்கனபள்ளி
15 சூளகிரி பீரேபள்ளி
16 சூளகிரி பி திம்மசந்திரம்
17 சூளகிரி புக்கநாயக்கனபள்ளி
18 சூளகிரி புக்கசாகரம்
19 சூளகிரி புக்கசாகரம்(அட்டகுருக்கி)
20 சூளகிரி செம்பராசனப்பள்ளி
21 சூளகிரி சென்னப்பள்ளி
22 சூளகிரி சின்னபாலிநாயனபள்ளி
23 சூளகிரி சின்னகுதிபாலா
24 சூளகிரி சின்னாரன்தொட்டி
25 சூளகிரி சொக்காபுரம்
26 சூளகிரி தேவர்குட்டபள்ளி
27 சூளகிரி தொட்டேகவுனிபள்ளி
28 சூளகிரி தோரிபள்ளி
29 சூளகிரி எலுவபள்ளி
30 சூளகிரி ஏனுசோனை
31 சூளகிரி எர்ராண்டபள்ளி
32 சூளகிரி கெதலன்தொட்டி
33 சூளகிரி கொல்லபள்ளி
34 சூளகிரி குடிதாசனபள்ளி
35 சூளகிரி குடுசாலபள்ளி
36 சூளகிரி குண்டலபள்ளி
37 சூளகிரி ஒசஹள்ளி
38 சூளகிரி ஒசாஹள்ளி(உலகம்)
39 சூளகிரி இம்மிடிநாய்க்கனபள்ளி
40 சூளகிரி காளிங்காவரம்
41 சூளகிரி காமன்தொட்டி
42 சூளகிரி கரிகாலுப்பள்ளி
43 சூளகிரி கரியசந்திரம்
44 சூளகிரி காட்டிநாய்க்கன்தொட்டி
45 சூளகிரி கோட்டசாதனபள்ளி
46 சூளகிரி கொடிதிம்மனப்பள்ளி
47 சூளகிரி குள்ளு
48 சூளகிரி கும்பளம்
49 சூளகிரி மாதிநாயனபாளையம்
50 சூளகிரி மகாதேவபுரம்
51 சூளகிரி மலகலக்கி
52 சூளகிரி மல்லன்கொத்தூர்
53 சூளகிரி மல்லசந்தரம்
54 சூளகிரி மாரண்டபள்ளி
55 சூளகிரி மருதாண்டபள்ளி
56 சூளகிரி மட்டம்பள்ளி
57 சூளகிரி மேலுமலை
58 சூளகிரி மேட்டுபத்தனபள்ளி
59 சூளகிரி மிடிதேபள்ளி
60 சூளகிரி மீனந்தொட்டி
61 சூளகிரி முடிப்பிநாயக்கனப்பள்ளி
62 சூளகிரி முத்துராயன்புதூர்
63 சூளகிரி நல்லகானகொத்தபள்ளி
64 சூளகிரி நெரிகம்
65 சூளகிரி பன்னபள்ளி
66 சூளகிரி பஸ்தலபள்ளி
67 சூளகிரி பட்டாகுருபரப்பள்ளி
68 சூளகிரி பட்டாகுருபரபள்ளி(பெத்தசிகரலபள்ளி)
69 சூளகிரி பெத்தசிகரலப்பள்ளி
70 சூளகிரி போடூர்
71 சூளகிரி ராமன்தொட்டி
72 சூளகிரி சகாதேவபுரம்
73 சூளகிரி சாமனப்பள்ளி
74 சூளகிரி சானமாவு
75 சூளகிரி சாபரபள்ளி
76 சூளகிரி செலவந்தொட்டி
77 சூளகிரி சூளகிரி
78 சூளகிரி சூளகிரி (தியாகரசனப்பள்ளி)
79 சூளகிரி சிக்கலபள்ளி
80 சூளகிரி சீக்கனபள்ளி
81 சூளகிரி சொரகாயலுபள்ளி
82 சூளகிரி சுப்பகிரி
83 சூளகிரி சூலிகொண்டா
84 சூளகிரி தியாகரசனப்பள்ளி
85 சூளகிரி தியாரனதுர்க்கம்
86 சூளகிரி துப்புகானபள்ளி
87 சூளகிரி தொட்டுர்
88 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி
89 சூளகிரி உலகம்
90 சூளகிரி உல்லட்டி
91 சூளகிரி வானமங்கலம்
92 சூளகிரி வெங்டேசபுரம்
1 ஊத்தங்கரை அம்மியாம்பட்டி
2 ஊத்தங்கரை ஆனந்தூர்
3 ஊத்தங்கரை ஆண்டிப்பட்டி (நொச்சிப
4 ஊத்தங்கரை ஆண்டியூர்
5 ஊத்தங்கரை அப்பிநாயக்கன்பட்டி
6 ஊத்தங்கரை அருணபதி
7 ஊத்தங்கரை அத்திப்பாடி
8 ஊத்தங்கரை அதிவீரியம்பட்டி
9 ஊத்தங்கரை படபள்ளி
10 ஊத்தங்கரை பொம்மதாசம்பட்டி
11 ஊத்தங்கரை பொம்மம்பட்டி
12 ஊத்தங்கரை பூருகாலப்பள்ளி
13 ஊத்தங்கரை சந்திரப்பட்டி
14 ஊத்தங்கரை சென்னப்பநாய்க்கனூர்
15 ஊத்தங்கரை சின்னகுன்னத்தூர்
16 ஊத்தங்கரை சின்னதகரப்பட்டி
17 ஊத்தங்கரை சின்னதள்ளப்பாடி
18 ஊத்தங்கரை தாசம்பட்டி
19 ஊத்தங்கரை எக்கூர்
20 ஊத்தங்கரை எளச்சியூர்
21 ஊத்தங்கரை எலவம்பாடி
22 ஊத்தங்கரை எட்டிப்பட்டி (நடுப்பட்டி
23 ஊத்தங்கரை கெரிகேப்பள்ளி
24 ஊத்தங்கரை கென்டிகானூர்
25 ஊத்தங்கரை கெங்கபெராம்பட்டி
26 ஊத்தங்கரை கெங்கிநாயக்கன்பட்டி
27 ஊத்தங்கரை கிட்டம்பட்டி (பெரியதள
28 ஊத்தங்கரை கொல்லப்பட்டி (வீரணகுப
29 ஊத்தங்கரை கொல்லப்பட்டி
30 ஊத்தங்கரை கோள்ளப்பட்டி
31 ஊத்தங்கரை கோவிந்தாபுரம்
32 ஊத்தங்கரை குருபரவலசை
33 ஊத்தங்கரை அனுமன்தீர்த்தம்
34 ஊத்தங்கரை இலுப்பை குட்டப்பட்டி
35 ஊத்தங்கரை இனம்காட்டுப்பட்டி
36 ஊத்தங்கரை கதவணி
37 ஊத்தங்கரை கதிரம்பட்டி
38 ஊத்தங்கரை கள்ளுகானூர்
39 ஊத்தங்கரை கழுதைப்பட்டி
40 ஊத்தங்கரை காமாட்சிபட்டி
41 ஊத்தங்கரை கணக்கம்பட்டி
42 ஊத்தங்கரை கானம்பட்டி
43 ஊத்தங்கரை கங்கனூர்
44 ஊத்தங்கரை கனிச்சி
45 ஊத்தங்கரை கஞ்சனூர்
46 ஊத்தங்கரை காரப்பட்டு
47 ஊத்தங்கரை கரியபெருமாள்வலசை
48 ஊத்தங்கரை கருக்கம்பட்டி
49 ஊத்தங்கரை கருமாண்டபதி
50 ஊத்தங்கரை காட்டனூர்
51 ஊத்தங்கரை காட்டேரி
52 ஊத்தங்கரை காட்டுசிங்கிரிப்பட்டி
53 ஊத்தங்கரை கெடகாரனூர்
54 ஊத்தங்கரை கேத்துநாயக்கன்பட்டி
55 ஊத்தங்கரை கெட்டிப்பட்டி
56 ஊத்தங்கரை கீழ்குப்பம்
57 ஊத்தங்கரை கீழ்மாத்தூர்
58 ஊத்தங்கரை கிட்டம்பட்டி (சந்திரப்
59 ஊத்தங்கரை கோழிநாயக்கன்பட்டி
60 ஊத்தங்கரை கொல்லனூர்
61 ஊத்தங்கரை கொம்மம்பட்டு
62 ஊத்தங்கரை கோணம்பட்டி
63 ஊத்தங்கரை கொண்டாம்பட்டி
64 ஊத்தங்கரை கூராக்குப்பட்டி
65 ஊத்தங்கரை கோட்டபதி
66 ஊத்தங்கரை கொட்டாரப்பட்டி
67 ஊத்தங்கரை கொட்டுகாரன்பட்டி
68 ஊத்தங்கரை பாப்பாரப்பட்டி
69 ஊத்தங்கரை குள்ளகானப்பள்ளி
70 ஊத்தங்கரை குள்ளம்பதி
71 ஊத்தங்கரை கொல்லப்பட்டி
72 ஊத்தங்கரை குமாரம்பட்டி
73 ஊத்தங்கரை கூனம்பட்டி
74 ஊத்தங்கரை குங்கிலிப்பட்டி
75 ஊத்தங்கரை குன்னத்தூர்
76 ஊத்தங்கரை குப்பநத்தம்
77 ஊத்தங்கரை கூர்சம்பட்டி
78 ஊத்தங்கரை குருகப்பட்டி
79 ஊத்தங்கரை லக்கம்பட்டி
80 ஊத்தங்கரை மகனூர்பட்டி
81 ஊத்தங்கரை மல்லம்பட்டி
82 ஊத்தங்கரை மல்லாபுரம்
83 ஊத்தங்கரை மல்லுப்பட்டி
84 ஊத்தங்கரை மண்ணடிப்ப்பட்டி
85 ஊத்தங்கரை மாரம்பட்டி
86 ஊத்தங்கரை மேட்டுதாங்கல்
87 ஊத்தங்கரை மெய்யாண்டப்பட்டி
88 ஊத்தங்கரை மிட்டப்பள்ளி
89 ஊத்தங்கரை மூன்றம்பட்டி
90 ஊத்தங்கரை மோட்டூர்
91 ஊத்தங்கரை முச்சிலிகுட்டை
92 ஊத்தங்கரை முக்கரம்பள்ளி
93 ஊத்தங்கரை மூங்கிலேரி
94 ஊத்தங்கரை முருக்கந்தாள்
95 ஊத்தங்கரை முருங்கிப்பட்டி
96 ஊத்தங்கரை முத்தம்பட்டி
97 ஊத்தங்கரை நடுப்பட்டு (கதவணி)
98 ஊத்தங்கரை நடுப்பட்டி (எட்டிப்பட்
99 ஊத்தங்கரை நாகல்பட்டி
100 ஊத்தங்கரை நாயக்கனூர்
101 ஊத்தங்கரை நாய்பெராம்பட்டி
102 ஊத்தங்கரை நல்லவன்பட்டி
103 ஊத்தங்கரை நார்லபள்ளி
104 ஊத்தங்கரை நார்சம்பட்டி
105 ஊத்தங்கரை நொச்சிப்பட்டி
106 ஊத்தங்கரை ஒபக்கவலசை
107 ஊத்தங்கரை ஓபிலிநாயக்கன்ப்பட்டி
108 ஊத்தங்கரை ஓட்டப்பட்டி
109 ஊத்தங்கரை ஒட்டம்பட்டி
110 ஊத்தங்கரை ஓலைப்பட்டி
111 ஊத்தங்கரை ஒன்னக்கரை (காட்டேரி)
112 ஊத்தங்கரை ஒன்னகரை
113 ஊத்தங்கரை பச்சனாம்பட்டி
114 ஊத்தங்கரை படதாசம்பட்டி
115 ஊத்தங்கரை படதாசம்பட்டி
116 ஊத்தங்கரை படவனூர்
117 ஊத்தங்கரை பழையகோட்டை
118 ஊத்தங்கரை பள்ளத்தூர்
119 ஊத்தங்கரை பனமரத்துப்பட்டி
120 ஊத்தங்கரை பாப்பிசெட்டிப்பட்டி
121 ஊத்தங்கரை பரசனூர்
122 ஊத்தங்கரை பசந்தி
123 ஊத்தங்கரை பாவக்கல்
124 ஊத்தங்கரை பெரியகொட்டகுளம்
125 ஊத்தங்கரை பெரியதள்ளப்பாடி
126 ஊத்தங்கரை பெருமாள்குப்பம்
127 ஊத்தங்கரை பெருமாள்நாயக்கன்பட்டி
128 ஊத்தங்கரை பேயனூர்
129 ஊத்தங்கரை பொடார்
130 ஊத்தங்கரை பொன்னகரப்பட்டி
131 ஊத்தங்கரை பூசம்பட்டி
132 ஊத்தங்கரை பூவம்பட்டி
133 ஊத்தங்கரை போத்தராஜன்பட்டி
134 ஊத்தங்கரை புதுப்பட்டி
135 ஊத்தங்கரை புதூர் (கொண்டம்படடீ)
136 ஊத்தங்கரை புதூர் (எக்கூர்)
137 ஊத்தங்கரை புதூர் பூங்கனி
138 ஊத்தங்கரை புளியம்பட்டி (கீழ்குப்ப
139 ஊத்தங்கரை புளியம்பட்டி (பாவக்கல்
140 ஊத்தங்கரை புளியானூர்
141 ஊத்தங்கரை புள்ளவேடம்பதி
142 ஊத்தங்கரை புங்கனி (அத்திப்பாடி)
143 ஊத்தங்கரை ராமகிருஷ்ணம்பதி
144 ஊத்தங்கரை ரெட்டிப்பட்டி (ஊத்தங்க
145 ஊத்தங்கரை ரெட்டிப்பட்டி
146 ஊத்தங்கரை ரெட்டிவலசை
147 ஊத்தங்கரை ரெண்டாத்தம்பட்டி
148 ஊத்தங்கரை சாலமரத்துப்பட்டி
149 ஊத்தங்கரை சாமகவுண்டன்வலசை
150 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி
151 ஊத்தங்கரை சாவடியூர்
152 ஊத்தங்கரை செலக்காரம்பட்டி
153 ஊத்தங்கரை செங்கல்பட்டி
154 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை
155 ஊத்தங்கரை சோளக்காப்பட்டி
156 ஊத்தங்கரை சுளக்கரை
157 ஊத்தங்கரை சொரக்காய்பட்டி
158 ஊத்தங்கரை சுண்ணாலம்பட்டி
159 ஊத்தங்கரை தாதனூர்
160 ஊத்தங்கரை தாதிநாயக்கன்பட்டி
161 ஊத்தங்கரை தகரப்பட்டி
162 ஊத்தங்கரை தண்ணீர்பந்தல்
163 ஊத்தங்கரை தாண்டியப்பனூர்
164 ஊத்தங்கரை துறிஞ்சிப்பட்டி
165 ஊத்தங்கரை திப்பம்பட்டி
166 ஊத்தங்கரை தீர்த்தகிரிவலசை
167 ஊத்தங்கரை திருவனப்பட்டி
168 ஊத்தங்கரை ஊமைகவுண்டன்பட்டி
169 ஊத்தங்கரை ஊமையனூர்
170 ஊத்தங்கரை பாப்பாரப்பட்டி
171 ஊத்தங்கரை உப்பாரப்பட்டி
172 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை
173 ஊத்தங்கரை வடுகனூர்
174 ஊத்தங்கரை வண்ணான்பட்டி
175 ஊத்தங்கரை வத்தியானூர்
176 ஊத்தங்கரை வேடப்பட்டி
177 ஊத்தங்கரை வீராச்ச்சிகுப்பம்
178 ஊத்தங்கரை வீரணகுப்பம்
179 ஊத்தங்கரை வீரியம்பட்டி
180 ஊத்தங்கரை வேலம்பட்டி
181 ஊத்தங்கரை வெள்ளாளப்பட்டி (நொச்
182 ஊத்தங்கரை வெள்ளாளப்பட்டி (வீரணகு
183 ஊத்தங்கரை வெங்கடதாம்பட்டி
184 ஊத்தங்கரை வெங்கடாபுரம
185 ஊத்தங்கரை வெப்பாலம்பட்டி