மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

கிருஷ்ணகிரிமாவட்டம் நிர்வாக வசதிக்காக இரண்டு வருவாய் கோட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வருவாய் கோட்டம் சார் ஆட்சியர்/துணை ஆட்சியரின் தலைமையின் கீழ் இயங்குகிறது. இவர் கோட்ட நிர்வாக நடுவராகவும் செயல்படுகிறார். பணிகளை பொருத்த வரை வருவாய் கோட்ட அலுவலகங்கள், மாவட்ட ஆட்சியரகத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருந்து நிர்வாகத்தில் ஒரு இடைநிலை அலுவலகமாக செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருவாய் கோட்டமும் ஒரு சில வட்டங்களை உள்ளடக்கி அதன் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கிறது.

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 8
வருவாய் உள்வட்டங்கள் 30
வருவாய் கிராமங்கள் 661
வருவாய் வட்டங்கள்
வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர் வருவாய் வட்டங்களின் எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர்
கிருஷ்ணகிரி 05 கிருஷ்ணகிரி
கிருஷ்ணகிரி 06 பர்கூர்
கிருஷ்ணகிரி 07 ஊத்தங்கரை
கிருஷ்ணகிரி 08 போச்சம்பள்ளி
ஓசூர் 09 ஓசூர்
ஓசூர் 10 தேன்கனிகோட்டை
ஓசூர் 11 சூளகிரி
ஓசூர் 12 அஞ்செட்டி
வருவாய் கிராமங்கள்
வ.எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர் வருவாய் உள்வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமத்தின் பெயர்
1 அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி
2 அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி (மே)
3 அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி தொட்டமஞ்சி
4 அஞ்செட்டி உரிகம் கோட்டையூர்
5 அஞ்செட்டி உரிகம் மாடக்கல்
6 அஞ்செட்டி உரிகம் மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி
7 அஞ்செட்டி அஞ்செட்டி நாட்ராம்பாளையம்
8 அஞ்செட்டி உரிகம் தக்கட்டி
9 அஞ்செட்டி உரிகம் உரிகம்
1 பர்கூர் பாலேபள்ளி அச்சமங்கலம்
2 பர்கூர் பர்கூர் ஐகொந்தம்கொத்தபள்ளி
3 பர்கூர் பாலேபள்ளி பாலிநாயனப்பள்ளி
4 பர்கூர் பர்கூர் பர்கூர்
5 பர்கூர் பர்கூர் பட்லப்பள்ளி
6 பர்கூர் பர்கூர் பொம்மேப்பள்ளி
7 பர்கூர் பாலேபள்ளி செந்தாரப்பள்ளி
8 பர்கூர் பர்கூர் சிகரலப்பள்ளி
9 பர்கூர் பாலேபள்ளி சின்னமட்டாரப்பள்ளி
10 பர்கூர் பாலேபள்ளி சின்னதிம்மிநாயனப்பள்ளி
11 பர்கூர் பாலேபள்ளி குருவிநாயனப்பள்ளி
12 பர்கூர் பர்கூர் ஜெகதேவிபாளையம்
13 பர்கூர் பர்கூர் கண்ணன்டஹள்ளி
14 பர்கூர் பர்கூர் கொண்டப்பநாயனப்பள்ளி
15 பர்கூர் பர்கூர் குட்டூர்
16 பர்கூர் பாலேபள்ளி மாதேப்பள்ளி
17 பர்கூர் பர்கூர் மல்லப்பாடி
18 பர்கூர் பர்கூர் மஜித்கொல்லஹள்ளி
19 பர்கூர் பாலேபள்ளி மோடிகுப்பம்
20 பர்கூர் பர்கூர் நாகம்பட்டி
21 பர்கூர் பர்கூர் ஒப்பத்தவாடி
22 பர்கூர் பாலேபள்ளி ஒரப்பம்
23 பர்கூர் பாலேபள்ளி பாலேப்பள்ளி
24 பர்கூர் பர்கூர் பாசிநாயனப்பள்ளி
25 பர்கூர் பர்கூர் பிச்சுகொண்டனஹள்ளி
26 பர்கூர் பர்கூர் புலிகுண்டா
27 பர்கூர் பர்கூர் சாலிநாயனப்பள்ளி
28 பர்கூர் பர்கூர் செவ்வம்பட்டி
29 பர்கூர் பாலேபள்ளி சூலாமலை
30 பர்கூர் பாலேபள்ளி வரட்டணப்பள்ளி
1 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் அச்சுபாலு
2 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் அகலகோட்டா
3 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி அந்தேவனப்பள்ளி
4 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் ஆணெகொல்லு
5 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் அன்னியாளம்
6 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி அரசகுப்பம்
7 தேன்கனிகோட்டை தளி ஆருபள்ளி அகரஹாரம்
8 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் ஆவேரிப்பள்ளி
9 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் பள்ளப்பள்ளி
10 தேன்கனிகோட்டை தளி பெலகொன்டபள்ளி
11 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை பெட்டமுகுளாளம்
12 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை பெவுநத்தம்
13 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை பிலாளம்
14 தேன்கனிகோட்டை தளி பின்னமஙகலம்
15 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் பைரமங்கலம்
16 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் பிதரெடி
17 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் போடிச்சிபள்ளி
18 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் சிக்க ஆவேரிபள்ளி
19 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் சூடசந்திரம்
20 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் தாரவேந்திரம்
21 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை தேன்கனிகோட்டை
22 தேன்கனிகோட்டை தளி தேவகானபளளி
23 தேன்கனிகோட்டை தளி தொட்டஉப்பனூர்
24 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை எச்சனஹள்ளி
25 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை இருதுகோட்டா
26 தேன்கனிகோட்டை தளி குமலாபுரம்
27 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை அனுமந்தபுரம்
28 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் ஹொசபுரம்
29 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் ஜாகிர்காருபள்ளி
30 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் ஜெக்கேரி
31 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் ஜவளகிரி
32 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் கக்கதாசம் அக்ரஹாரம்
33 தேன்கனிகோட்டை தளி கலுகொண்டபள்ளி
34 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி காரண்டப்பள்ளி
35 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை கருக்கனஹள்ளி
36 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் காசி அக்ரஹாரம்
37 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் கெலமங்கலம்
38 தேன்கனிகோட்டை தளி கெம்பட்டி
39 தேன்கனிகோட்டை தளி கொடியாளம்
40 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி கோலாட்டி
41 தேன்கனிகோட்டை தளி கொமரனபள்ளி
42 தேன்கனிகோட்டை தளி கோட்டமடுகு
43 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை கோட்டுர்
44 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் குஞ்சேன அக்ரஹாரம்
45 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் குந்துமாரனப்பள்ளி
46 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் குப்பட்டி
47 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி மல்லசந்திரம்
48 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி மல்லிகார்ஜூனதுர்க்கம்
49 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி மரதனப்பள்ளி
50 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் மாருப்பள்ளி
51 தேன்கனிகோட்டை தளி மதகொன்டபள்ளி
52 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை முத்தனாள்ளி
53 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை நாகமங்கலம்
54 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் நாகப்பன் அக்ரகாரம்
55 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை நல்லூர்
56 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் நந்திமங்கலம்
57 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் நெல்லுமாறு அக்ரஹாரம்
58 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி நோகனூர்
59 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை ஒடயாண்டாள்ளி
60 தேன்கனிகோட்டை கெலமங்கலம் பச்சனப்பட்டி
61 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் பாளையம் கோட்டா
62 தேன்கனிகோட்டை தளி பெத்தமாதகொன்டபள்ளி
63 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை பிள்ளாரி அக்ரஹாரம்
64 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை இரத்தனகிரி
65 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை ராயகோட்டா
66 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி சாலிவாரம்
67 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் சங்கீத அக்ரஹாரம்
68 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை சந்தனப்பள்ளி
69 தேன்கனிகோட்டை தளி சாரகப்பள்ளி
70 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் சாராண்டபள்ளி
71 தேன்கனிகோட்டை தளி சாத்தனுர்
72 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை செங்கோடசின்னஹள்ளி
73 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் செட்டிபள்ளி
74 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை சூலிகுண்டா
75 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை கொல்லஹள்ளி
76 தேன்கனிகோட்டை கக்கதாசம் தளிகொத்தனுர்
77 தேன்கனிகோட்டை தளி தளி
78 தேன்கனிகோட்டை அந்தேவனப்பள்ளி தண்டரை
79 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை தாவரக்கரை
80 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை திமிஜேபள்ளி
81 தேன்கனிகோட்டை தளி தொகரை அக்ரஹாரம்
82 தேன்கனிகோட்டை இராயக்கோட்டை ஊடேதுர்க்கம்
83 தேன்கனிகோட்டை தேன்கனிக்கோட்டை உளிமங்கலம்
84 தேன்கனிகோட்டை தளி உலிமாரனபள்ளி
85 தேன்கனிகோட்டை தளி உனிசெனதம்
1 ஓசூர் மத்திகிரி அச்செட்டிபள்ளி
2 ஓசூர் பாகலூர் அடுவனப்பள்ளி
3 ஓசூர் பாகலூர் அலசப்பள்ளி
4 ஓசூர் பாகலூர் அலேநத்தம்
5 ஓசூர் பாகலூர் ஆலுர்
6 ஓசூர் பாகலூர் ஆலுர்
7 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் அனுமேபள்ளி
8 ஓசூர் ஒசூர் அட்டுர்
9 ஓசூர் பாகலூர் அட்டுர்
10 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் ஆவலபள்ளி
11 ஓசூர் பாகலூர் படதேபள்ளி
12 ஓசூர் பாகலூர் பாகலூர்
13 ஓசூர் பாகலூர் பாலிகானப்பள்ளி
14 ஓசூர் பாகலூர் பட்டவாரபள்ளி
15 ஓசூர் ஒசூர் பேகேபள்ளி
16 ஓசூர் பாகலூர் பௌத்தூர்
17 ஓசூர் பாகலூர் பொப்ளாபுரம்
18 ஓசூர் ஒசூர் சென்னசந்திரம்
19 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் சென்னத்தூர்
20 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் சென்னத்தூர் (வ)
21 ஓசூர் ஒசூர் சின்னகுள்ளு
22 ஓசூர் ஒசூர் சொக்காரசனப்பள்ளி
23 ஓசூர் ஒசூர் தாசபள்ளி
24 ஓசூர் பாகலூர் தேவிரப்பள்ளி
25 ஓசூர் பாகலூர் தின்னப்பள்ளி
26 ஓசூர் ஒசூர் ஈச்சங்கூர்
27 ஓசூர் பாகலூர் எலுவபள்ளி
28 ஓசூர் மத்திகிரி கோபனப்பள்ளி
29 ஓசூர் ஒசூர் கோவிந்தாபுரம்
30 ஓசூர் ஒசூர் ஓசூர்
31 ஓசூர் ஒசூர் ஓசூர் நகரம்
32 ஓசூர் பாகலூர் இடிப்பள்ளி
33 ஓசூர் பாகலூர் ஜீமங்கலம்
34 ஓசூர் பாகலூர் கதிரிகானதின்னா
35 ஓசூர் ஒசூர் கக்கனுர்
36 ஓசூர் பாகலூர் கலசாமனபள்ளி
37 ஓசூர் பாகலூர் காளஹஸ்திபுரம்
38 ஓசூர் ஒசூர் கள்ளிஅக்ரஹாரம்
39 ஓசூர் ஒசூர் கள்ளிபுரம்
40 ஓசூர் பாகலூர் கனிமங்கலம்
41 ஓசூர் ஒசூர் கரிபசனபுரம்
42 ஓசூர் ஒசூர் காருபள்ளி
43 ஓசூர் ஒசூர் கெலவரபள்ளி
44 ஓசூர் பாகலூர் கெம்பசந்திரம்
45 ஓசூர் ஒசூர் கொடியாளம்
46 ஓசூர் பாகலூர் கொலதாசபுரம்
47 ஓசூர் மத்திகிரி கொத்தகொண்டபள்ளி
48 ஓசூர் ஒசூர் கொத்தபள்ளி
49 ஓசூர் ஒசூர் கூசனபள்ளி
50 ஓசூர் பாகலூர் லிங்காபுரம்
51 ஓசூர் பாகலூர் மல்லசந்திரம்
52 ஓசூர் மத்திகிரி மத்திகிரி
53 ஓசூர் ஒசூர் மோரனப்பள்ளி
54 ஓசூர் மத்திகிரி மொத்தமக்ரஹாரம்
55 ஓசூர் பாகலூர் முகு்லபள்ளி
56 ஓசூர் மத்திகிரி முகளுர்
57 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் மூக்கொண்டபள்ளி
58 ஓசூர் பாகலூர் மூர்த்திகானதின்னா
59 ஓசூர் ஒசூர் முத்தாளி
60 ஓசூர் மத்திகிரி S. முதுகானபள்ளி
61 ஓசூர் பாகலூர் B. முதுகானபள்ளி
62 ஓசூர் மத்திகிரி நாகொண்டபள்ளி
63 ஓசூர் மத்திகிரி நாலிகபட்டம்அக்ரஹாரம்
64 ஓசூர் ஒசூர் நல்லூர்
65 ஓசூர் பாகலூர் நந்திமங்கலம்
66 ஓசூர் பாகலூர் நஞ்சாபுரம்
67 ஓசூர் பாகலூர் நாரிகானபுரம்
68 ஓசூர் பாகலூர் ஒட்டப்பள்ளி
69 ஓசூர் பாகலூர் ஒட்டபள்ளிதின்னா
70 ஓசூர் மத்திகிரி ஒன்னல்வாடி
71 ஓசூர் பாகலூர் பலவனப்பள்ளி
72 ஓசூர் மத்திகிரி பஞ்சாசிபுரம்
73 ஓசூர் ஒசூர் பெத்தகுள்ளு
74 ஓசூர் ஒசூர் பெத்தமுத்தாளி
75 ஓசூர் பாகலூர் பிச்சுகொண்டபள்ளி
76 ஓசூர் மத்திகிரி பூனப்பள்ளி
77 ஓசூர் ஒசூர் புனகந்தொட்டி
78 ஓசூர் பாகலூர் புரம்
79 ஓசூர் ஒசூர் ரங்கபண்டிதஅக்ரஹாரம்
80 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் சாந்தாபுரம்
81 ஓசூர் ஒசூர் சேவகானபள்ளி
82 ஓசூர் ஒசூர் சித்தனபள்ளி
83 ஓசூர் பாகலூர் சிங்கசாதனபள்ளி
84 ஓசூர் ஒசூர் சொக்கநாதபுரம்
85 ஓசூர் பாகலூர் சூடகொண்டபள்ளி
86 ஓசூர் ஒசூர் தட்டிகானபள்ளி
87 ஓசூர் மத்திகிரி தொரப்பள்ளிஅக்ரஹாரம்
88 ஓசூர் பாகலூர் தும்மனபள்ளி
89 ஓசூர் பாகலூர் வத்திரிப்பள்ளி (பா)
90 ஓசூர் பாகலூர் வத்திரிப்பள்ளி
91 ஓசூர் பாகலூர் விஸ்வநாதபுரம்
92 ஓசூர் ஒசூர் டவுண் ஜுஜுவாடி
1 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி அகரம்
2 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி அகசிப்பள்ளி
3 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி ஆலப்பட்டி
4 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி அப்பிநாயக்கன்கோட்டை
5 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி அரயனப்பள்ளி
6 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் எர்ராஹள்ளி-2
7 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி ஆவல்நத்தம்
8 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி பையனபபள்ளி
9 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பாலேகுளி-2
10 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி பாலனப்பள்ளி
11 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பாலேகுளி-1
12 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் பன்னிஹள்ளி
13 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி பதிமடுகு
14 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி பெல்லம்பள்ளி
15 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி பெல்லாரம்பள்ளி
16 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி பில்லனகுப்பம்
17 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி பீமாண்டப்பள்ளி
18 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி போகனப்பள்ளி
19 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி பொம்மரசனப்பள்ளி
20 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி புதிமுட்லு
21 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் சாப்பர்த்தி
22 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி சென்னசந்திரம்
23 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி சிக்கபூவத்தி
24 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி சிகரலப்பள்ளி
25 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி சின்னகொத்தூர்
26 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் சௌட்டஹள்ளி-1
27 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி தண்டேகவுண்டனஹள்ளி
28 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தாசேகவுனிப்பள்ளி
29 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தாசிரப்பள்ளி
30 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தேவர்குந்தாணி
31 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி தேவசமுத்திரம்
32 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தொட்டகானமா
33 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி எப்பேரி
34 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி எடயரப்பள்ளி
35 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் எர்ராஹள்ளி-1
36 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி எட்டிப்பள்ளி
37 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி எட்டிப்பல்லிதலாவ்
38 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி கங்கலேரி
39 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கங்கமடுகு
40 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி கொல்லப்பள்ளி
41 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கொல்லப்பள்ளி
42 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி கூளியம்
43 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் குண்டலப்பட்டி-2
44 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி குந்தப்பள்ளி
45 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி அளேகிருஷ்ணாபுரம்
46 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி அளேகுந்தாணி
47 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி இடிப்பள்ளி
48 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி இடிப்பள்ளி
49 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் ஜெகதாப்
50 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி ஜிஞ்சுப்பள்ளி
51 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கடவரப்பள்ளி
52 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கல்லுகுறுக்கி
53 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கம்மம்பள்ளி
54 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் கரடிஹள்ளி
55 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கரியசாகரம்தலாவ்
56 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி காசிரிகானப்பள்ளி
57 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் கத்தேரி-1
58 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் கத்தேரி-2
59 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானப்பள்ளி
60 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி காட்டினாயனப்பள்ளி
61 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கத்திரி்பள்ளி
62 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் காவேரிப்பட்டினம்
63 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் காவேரிப்பட்டினம்-2
64 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி கோடிப்பள்ளி
65 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி கொம்பள்ளி
66 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கொண்டப்பள்ளி
67 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி கொண்டப்பனாயகன்பள்ளி
68 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கொங்கனபல்லி
69 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கோதிகுட்டலப்பள்ளி
70 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கொத்தபேட்டா
71 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி
72 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி கி.நா.போடூர்
73 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் குண்டலப்பட்டி-1
74 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி குந்தாரப்பள்ளி
75 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி குப்பாச்சிப்பாறை
76 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி குருபரப்பள்ளி
77 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி லக்கபட்டலப்பள்ளி
78 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி மாதேப்பள்ளி
79 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி மணவாரனப்பள்ளி
80 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி மாரசந்திரம்
81 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் மாரிசெட்டிஹள்ளி-2
82 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி மரிகம்பள்ளி
83 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் மாரிசெட்டிஹள்ளி-1
84 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் மிட்டாஹள்ளி-2
85 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் மிட்டஹள்ளி-1
86 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் மோட்டுர்
87 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி நாச்சிகுப்பம்
88 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி நாடுவனப்பள்ளி
89 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி நல்லூர்
90 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி நாரலப்பள்ளி
91 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி நேரலகிரி
92 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி நிம்மலவாடி
93 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி ஒட்டப்பள்ளி
94 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் பையூர்-1
95 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி பந்திகுறுக்கி
96 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி பண்ணப்பள்ளி
97 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி பெத்தனப்பள்ளி
98 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி பெத்ததாலப்பள்ளி
99 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பெண்ணேஸ்வரமடம்- 1
100 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பெண்ணேஸ்வரமடம்- 2
101 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பெரியமுத்தூர்-2
102 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் பெரியமுத்தூர்-1
103 கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டிணம் பையூர்-2
104 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி போலுப்பள்ளி
105 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி பொன்னப்பகவுனிப்பள்ளி
106 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி புளியஞ்சேரி
107 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி புரம்
108 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி ராகிமாகனபள்ளி
109 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி ராகிமாகனப்பள்ளி
110 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி செம்படமுத்தூர்
111 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி சிகரமாகனப்பள்ளி
112 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி சிங்கிரப்பள்ளி
113 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி சீரனப்பள்ளி
114 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி சோகாடி
115 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் சௌட்டஹள்ளி-2
116 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி சூலாமலை
117 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் சுண்டேகுப்பம்-1
118 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் சுண்டேகுப்பம்-2
119 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் தளிஹள்ளி-1
120 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தளிப்பள்ளி
121 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தங்காடிகுப்பம்
122 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் தடரஹள்ளி
123 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தடதாரை
124 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் தளிஹள்ளி-2
125 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் திம்மாபுரம்-2
126 கிருஷ்ணகிரி பெரியமுத்தூர் திம்மாபுரம்-1
127 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி தீர்த்தம்
128 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி உண்டிகாநத்தம்
129 கிருஷ்ணகிரி ஆலப்பட்டி வெலகலஹள்ளி
130 கிருஷ்ணகிரி வேப்பனப்பள்ளி வேப்பனப்பள்ளி
131 கிருஷ்ணகிரி குருபரபள்ளி விருப்பசந்திரம்
1 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் அளேரஹள்ளி
2 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி பாளேதோட்டம்
3 போச்சம்பள்ளி பாரூர் பாரூர்
4 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் பட்ரஹள்ளி
5 போச்சம்பள்ளி பாரூர் பெண்டரஹள்ளி-2
6 போச்சம்பள்ளி பாரூர் பெண்டரஹள்ளி-1
7 போச்சம்பள்ளி பாரூர் செல்லகுட்டம்பட்டி
8 போச்சம்பள்ளி பாரூர் தாமோதரஹள்ளி
9 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி கெண்டிகாம்பட்டி
10 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி ஜம்புகோட்டப்பட்டி
11 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி ஜிங்கலகதிரம்பட்டி-1
12 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி ஜிங்கலகதிரம்பட்டி-2
13 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி காட்டகரம்
14 போச்சம்பள்ளி பாரூர் கீழ்க்குப்பம்
15 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் கொடப்பசந்தம்பட்டி
16 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் கொண்டிரெட்டிப்பட்டி
17 போச்சம்பள்ளி பாரூர் கோட்டைபட்டி
18 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி குடிமேனஹள்ளி
19 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி மகாதேவகொல்லஹள்ளி
20 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி மாரப்பநாயக்கன்பட்டி
21 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி மருதேரி
22 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் மட்டிநாயக்கன்பட்டி
23 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி மூக்கம்பட்டி
24 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி நாகோஜனஹள்ளி
25 போச்சம்பள்ளி பாரூர் பண்ணந்தூர்
26 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி பாரண்டப்பள்ளி
27 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் பெத்தப்பம்பட்டி
28 போச்சம்பள்ளி பாரூர் புளியம்பட்டி
29 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் ரங்கம்பட்டி
30 போச்சம்பள்ளி மத்தூர் சோனரஹள்ளி
31 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி தாதம்பட்டி
32 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி திம்மிநாயக்கம்பட்டி
33 போச்சம்பள்ளி போச்சம்பள்ளி வடமலம்பட்டி
34 போச்சம்பள்ளி பாரூர் வாடாமங்களம்
35 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி வெப்பாலம்பட்டி
36 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி விளங்காமுடி
37 போச்சம்பள்ளி நாகரசம்பட்டி வீரமலை
1 சூளகிரி சூளகிரி ஏ.செட்டிப்பள்ளி
2 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி அட்டகுறுக்கி
3 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி அகரம் அக்ரஹாரம்
4 சூளகிரி பேரிகை அமுதுகொண்டபள்ளி
5 சூளகிரி சூளகிரி அங்கொண்டபள்ளி
6 சூளகிரி சூளகிரி அங்கொண்டப்பள்ளி (செ)
7 சூளகிரி பேரிகை அத்திமுகம்
8 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி அயர்னபள்ளி
9 சூளகிரி பேரிகை பி.குருபரப்பள்ளி
10 சூளகிரி பேரிகை B.S. திம்மசந்திரம
11 சூளகிரி சூளகிரி பாலகவுண்டராயனதுர்கம்
12 சூளகிரி சூளகிரி பேடப்பள்ளி
13 சூளகிரி சூளகிரி பீரேபள்ளி
14 சூளகிரி பேரிகை பேரிகை
15 சூளகிரி சூளகிரி பிக்கனப்பள்ளி
16 சூளகிரி சூளகிரி புக்கநக்கனபள்ளி
17 சூளகிரி பேரிகை புக்கசாகரம்
18 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி புக்கசாகரம் (அ)
19 சூளகிரி சூளகிரி சென்னப்பள்ளி
20 சூளகிரி சூளகிரி சின்னபாலிநாயக்கன்பாளையம்
21 சூளகிரி சூளகிரி சின்னகுதிபாலா
22 சூளகிரி பேரிகை சின்னாரன்தொட்டி
23 சூளகிரி பேரிகை சொக்காபுரம்
24 சூளகிரி சூளகிரி தேவர்குட்டபள்ளி
25 சூளகிரி சூளகிரி தோரிப்பள்ளி
26 சூளகிரி பேரிகை தொட்டேகவுணிப்பள்ளி
27 சூளகிரி சூளகிரி தொட்டூர்
28 சூளகிரி பேரிகை எலுவபள்ளி (பேரிகை)
29 சூளகிரி சூளகிரி ஏனுசோனை
30 சூளகிரி சூளகிரி எர்ராண்டபள்ளி
31 சூளகிரி பேரிகை கெடலன்தொட்டி
32 சூளகிரி சூளகிரி குடுசாலபள்ளி
33 சூளகிரி சூளகிரி குண்டலபள்ளி
34 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி அளேகோட்டா
35 சூளகிரி சூளகிரி ஒசஹள்ளி
36 சூளகிரி சூளகிரி ஒசஹள்ளி (உ)
37 சூளகிரி சூளகிரி இம்மிடிநாயக்கனஹள்ளி
38 சூளகிரி சூளகிரி காளிங்காவரம்
39 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி காமன்தொட்டி
40 சூளகிரி பேரிகை கரிகாலுப்பள்ளி
41 சூளகிரி பேரிகை கரியசந்திரம்
42 சூளகிரி பேரிகை காட்டிநாய்க்கன்தொட்டி
43 சூளகிரி சூளகிரி கொடிகதிம்மனபள்ளி
44 சூளகிரி பேரிகை கொல்லப்பள்ளி
45 சூளகிரி பேரிகை கோட்டசாதனப்பள்ளி
46 சூளகிரி பேரிகை குடிசாதனப்பள்ளி
47 சூளகிரி பேரிகை குள்ளு
48 சூளகிரி பேரிகை கும்பளம்
49 சூளகிரி பேரிகை மஹாதேவபுரம்
50 சூளகிரி பேரிகை மலகலக்கி
51 சூளகிரி சூளகிரி மல்லனகோட்டூர்
52 சூளகிரி சூளகிரி மல்லசந்தரம்
53 சூளகிரி சூளகிரி மாரண்டபள்ளி
54 சூளகிரி சூளகிரி மருதாண்டபள்ளி
55 சூளகிரி சூளகிரி மதிநாயக்கன்பாளையம்
56 சூளகிரி சூளகிரி மட்டம்பள்ளி
57 சூளகிரி பேரிகை மீனந்தொட்டி
58 சூளகிரி சூளகிரி மேலுமலை
59 சூளகிரி சூளகிரி மேட்டுபண்டனபள்ளி
60 சூளகிரி பேரிகை மிடிதேபள்ளி
61 சூளகிரி சூளகிரி முடிப்பிநாயகன்பாளையம்
62 சூளகிரி பேரிகை முத்துராயனிபுதூர்
63 சூளகிரி சூளகிரி நல்லகானகொத்தபள்ளி
64 சூளகிரி பேரிகை நெரிகம்
65 சூளகிரி பேரிகை பண்ணப்பள்ளி
66 சூளகிரி சூளகிரி பஸ்தலபள்ளி
67 சூளகிரி சூளகிரி பட்டாகுருபரப்பள்ளி
68 சூளகிரி பேரிகை பட்டாகுருபரப்பள்ளி (பெ)
69 சூளகிரி பேரிகை பெத்தசிகரலப்பள்ளி
70 சூளகிரி சூளகிரி போடூர்
71 சூளகிரி பேரிகை ராமன்தொட்டி
72 சூளகிரி சூளகிரி சகாதேவபுரம்
73 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி சாமனபள்ளி
74 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி சானமாவு
75 சூளகிரி பேரிகை சாபரபள்ளி
76 சூளகிரி சூளகிரி சீக்கலபள்ளி
77 சூளகிரி பேரிகை சீக்கனபள்ளி
78 சூளகிரி பேரிகை செலவந்தொட்டி
79 சூளகிரி சூளகிரி செம்பரசனபள்ளி
80 சூளகிரி சூளகிரி சூளகிரி
81 சூளகிரி சூளகிரி சூளகிரி (தி)
82 சூளகிரி சூளகிரி சொரகாயலுபள்ளி
83 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி சுப்பகிரி
84 சூளகிரி பேரிகை சூலிகுண்டா
85 சூளகிரி சூளகிரி தியாகரசனப்பள்ளி
86 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி தியாரனதுர்கம்
87 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி துப்புகானபள்ளி
88 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி உத்தனப்பள்ளி
89 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி உலகம்
90 சூளகிரி உத்தனப்பள்ளி உள்ளட்டி
91 சூளகிரி பேரிகை வானமங்கலம்
92 சூளகிரி பேரிகை வெங்டேசபுரம்
1 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை அம்மியாம்பட்டி
2 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ஆனந்தூர்
3 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை ஆண்டிப்பட்டி (நொச்சிப
4 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை ஆண்டியூர்
5 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி அப்பிநாயக்கன்பட்டி
6 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி அருணபதி
7 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை அத்திப்பாடி
8 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி அதிவீரியம்பட்டி
9 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை படபள்ளி
10 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை பொம்மதாசம்பட்டி
11 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை பொம்மம்பட்டி
12 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி பூர்கலப்பள்ளி
13 ஊத்தங்கரை கல்லாவி சந்திரப்பட்டி
14 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை சென்னப்பநாய்க்கனூர்
15 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி சின்னகுன்னத்தூர்
16 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி சின்னதகரப்பட்டி
17 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை சின்னதள்ளப்பாடி
18 ஊத்தங்கரை கல்லாவி தாசம்பட்டி
19 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை எக்கூர்
20 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி எளச்சியூர்
21 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை இலவம்பாடி
22 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை எட்டிப்பட்டி (நடுப்பட்டி
23 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கெரிகேப்பள்ளி
24 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கென்டிகானூர்
25 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கெங்கபிராம்பட்டி
26 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கெங்கிநாயக்கன்பட்டி
27 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கிட்டம்பட்டி (பெரியதள
28 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கொல்லப்பட்டி (வீரணகுப
29 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கொல்லப்பட்டி
30 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கோள்ளப்பட்டி
31 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கோவிந்தாபுரம்
32 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை குருபரவலசை
33 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை அனுமன்தீர்த்தம்
34 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை இலுப்பை குட்டப்பட்டி
35 ஊத்தங்கரை கல்லாவி இனாம்காட்டுப்பட்டி
36 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி K. எட்டிப்பட்டி
37 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி K. பாப்பாரப்பட்டி
38 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கதவணி
39 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கதிரம்பட்டி
40 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கள்ளுகானூர்
41 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கழுதைப்பட்டி
42 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி காமாட்சிபட்டி
43 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கணக்கம்பட்டி
44 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கானம்பட்டி
45 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கங்கனூர்
46 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கனிச்சி
47 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கஞ்சனூர்
48 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி காரப்பட்டு
49 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கரியபெருமாள்வலசை
50 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கருக்கம்பட்டி
51 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கருமாண்டபதி
52 ஊத்தங்கரை கல்லாவி காட்டனூர்
53 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை காட்டேரி
54 ஊத்தங்கரை கல்லாவி காட்டுசிங்கிரிப்பட்டி
55 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கெடகாரனூர்
56 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கேத்துநாயக்கன்பட்டி
57 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கீழ்குப்பம்
58 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கீழ்மத்தூர்
59 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கிட்டம்பட்டி (சந்திரப்
60 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கோழிநாயக்கன்பட்டி
61 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கொல்லனூர்
62 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கொல்லப்பட்டி
63 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கொம்மம்பட்டு
64 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கோணம்பட்டி
65 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கொண்டாம்பட்டி
66 ஊத்தங்கரை கல்லாவி கூராக்குப்பட்டி
67 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கோட்டபதி
68 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை கொட்டாரப்பட்டி
69 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை கொட்டுகாரன்பட்டி
70 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி குள்ளம்பதி
71 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி குள்ளுகானப்பள்ளி
72 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி குமாரம்பட்டி
73 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கூனம்பட்டி
74 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை குங்கிலிப்பட்டி
75 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி குன்னத்தூர்
76 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை குப்பநத்தம்
77 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி கூர்சம்பட்டி
78 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை குருகப்பட்டி
79 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை லக்கம்பட்டி
80 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை மகனூர்பட்டி
81 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை மல்லம்பட்டி
82 ஊத்தங்கரை கல்லாவி மல்லாபுரம்
83 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை மல்லுப்பட்டி
84 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை மண்ணாடிப்பட்டி
85 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை மாரம்பட்டி
86 ஊத்தங்கரை கல்லாவி மேட்டுதாங்கல்
87 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை மெய்யாண்டப்பட்டி
88 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை மிட்டப்பள்ளி
89 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை மூன்றம்பட்டி
90 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி மோட்டூர்
91 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை முசிலிகுட்டை
92 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி முக்கரம்பள்ளி
93 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை மூங்கிலேரி
94 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை முருக்கந்தாள்
95 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை முருங்கிப்பட்டி
96 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி முத்தம்பட்டி
97 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை நடுப்பட்டி
98 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி நடுப்பட்டி (கதவணி)
99 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி நாகல்பட்டி
100 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை நாயக்கனூர்
101 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை நாய்பிராம்பட்டி
102 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை நல்லவன்பட்டி
103 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி நாரலபள்ளி
104 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை நார்சம்பட்டி
105 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை நொச்சிப்பட்டி
106 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை ஓபகவலசை
107 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ஓபிலிநாயக்கன்ப்பட்டி
108 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை ஒட்டம்பட்டி
109 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி ஒட்டப்பட்டி
110 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ஓலைப்பட்டி
111 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ஒன்னகரை
112 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை ஒன்னக்கரை (காட்டேரி)
113 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பச்சனாம்பட்டி
114 ஊத்தங்கரை கல்லாவி படதாசம்பட்டி
115 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி படதாசம்பட்டி
116 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி படவனூர்
117 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பழையகோட்டை
118 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை பள்ளத்தூர்
119 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பனமரத்துப்பட்டி
120 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பாப்பிசெட்டிப்பட்டி
121 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பாப்பாரப்பட்டி
122 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி பரசனூர்
123 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி பசந்தி
124 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை பாவக்கல்
125 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பெரியகொட்டகுளம்
126 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை பெரியதள்ளப்பாடி
127 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை பெருமாள்குப்பம்
128 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பெருமாள்நாயக்கன்பட்டி
129 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி பேயனூர்
130 ஊத்தங்கரை கல்லாவி பொடார்
131 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை பொன்னகரப்பட்டி
132 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை பூர்சம்பட்டி
133 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை பூவம்பட்டி
134 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை போத்தராஜன்பட்டி
135 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை புதுப்பட்டி
136 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை புதூர் (கொண்டம்பட்டி)
137 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை புதூர் (எக்கூர்)
138 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை புதூர்புங்கனை
139 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை புளியம்பட்டி (கீழ்குப்ப
140 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை புளியம்பட்டி (பாவக்கல்
141 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை புளியானூர்
142 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி புள்ளவேடம்பதி
143 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை புங்கனி (அத்திப்பாடி)
144 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி ராமகிருஷ்ணம்பதி
145 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை ரெட்டிப்பட்டி (ஊத்தங்க
146 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ரெட்டிப்பட்டி
147 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை ரெட்டிவலசை
148 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை ரெண்டாத்தாம்பட்டி
149 ஊத்தங்கரை கல்லாவி சாலமரத்துப்பட்டி
150 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை சாமகவுண்டன்வலசை
151 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி சாமல்பட்டி
152 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி சாவடியூர்
153 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை செலக்காரம்பட்டி
154 ஊத்தங்கரை கல்லாவி செங்கல்பட்டி
155 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை சிங்காரப்பேட்டை
156 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை சோளக்காப்பட்டி
157 ஊத்தங்கரை கல்லாவி சூளக்கரை
158 ஊத்தங்கரை கல்லாவி சொரக்காய்பட்டி
159 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை சுண்ணாலம்பட்டி
160 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை தாதனூர்
161 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி தகரப்பட்டி
162 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை தண்ணீர்பந்தல்
163 ஊத்தங்கரை கல்லாவி தாதிநாயக்கன்பட்டி
164 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை தாண்டியப்பனூர்
165 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை தீர்த்தகிரிவலசை
166 ஊத்தங்கரை கல்லாவி திருவனப்பட்டி
167 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை துறிஞ்சிப்பட்டி
168 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை திப்பம்பட்டி
169 ஊத்தங்கரை கல்லாவி ஊமைகவுண்டன்பட்டி
170 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி ஊமையனூர்
171 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி உப்பாரப்பட்டி
172 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை
173 ஊத்தங்கரை சாமல்பட்டி வடுகனூர்
174 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வண்ணான்பட்டி
175 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை வத்தியானூர்
176 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வேடப்பட்டி
177 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வீராச்சிகுப்பம்
178 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வீரணகுப்பம்
179 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை வீரியம்பட்டி
180 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வேலம்பட்டி
181 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை வெள்ளாளப்பட்டி (நொச்
182 ஊத்தங்கரை கல்லாவி வெள்ளாளப்பட்டி (வீரணகு
183 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை வெங்கடதாம்பட்டி
184 ஊத்தங்கரை சிங்காரப்பேட்டை வெங்கடாபுரம்
185 ஊத்தங்கரை ஊத்தங்கரை வெப்பாலம்பட்டி