மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்

முதல் தளம் மாவட்ட ஆட்சியரகம்

ஆட்சியர் அலுவலகம்

கிருஷ்ணகிரி – 635115

தொலைபேசி 04343-239500

மின்னஞ்சல் : collrkgi[at]nic[dot]in

இணையதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்

முதல் தளம் மாவட்ட ஆட்சியரகம்

ஆட்சியர் அலுவலகம்

கிருஷ்ணகிரி – 635001

தொலைபேசி 04343-239300

மின்னஞ்சல் : dro.tnkgi[at]nic[dot]in