மூடு

தொகுதிகள்

பாராளுமன்றத் தொகுதி
வரிசை எண் பாராளுமன்றத தொகுதியின் பெயர் தொகுதியின் வரைபடம்
1 கிருஷ்ணகிரி வரைபடத்தைப பார்க்க 671 KB)
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
வரிசை எண் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர்
1 51, ஊத்தங்கரை (எஸ்சி)
2 52, பர்கூர்
3 53, கிருஷ்ணகிரி
4 54, வேப்பனஹள்ளி
5 55, ஓசூர்
6 56, தளி