மூடு

வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர் விவரங்கள்

சட்ட மன்ற தொகுதி வாரியாக வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர் விவரங்கள்
வரிசை எண் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்
1 51, ஊத்தங்கரை (எஸ்சி) பதிவிறக்கங்கள்(279 KB)
2 52, பர்கூர் பதிவிறக்கங்கள்(339 KB)
3 53, கிருஷ்ணகிரி பதிவிறக்கங்கள்(246 KB)
4 54, வேப்பனஹள்ளி பதிவிறக்கங்கள்(347 KB)
5 55, ஓசூர் பதிவிறக்கங்கள்(218 KB)
6 56, தளி பதிவிறக்கங்கள்(213 KB)