மூடு

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2021

படிவம் 9, 10, 11 and 11A
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
51. ஊத்தங்கரை Click here [1.76 MB] Click here [1.58 MB] Click here [1.90 MB] Click here [1.01 MB]
52. பர்கூர் Click here [1.80 MB] Click here [1.52 MB] Click here [1.76 MB] Click here [887 KB]
53. கிருஷ்ணகிரி Click here [2.23 MB] Click here [1.74 MB] Click here [1.96 MB] Click here [1.35 MB]
54. வேப்பனஹள்ளி Click here [1.95 MB] Click here [1.59 MB] Click here [1.64 MB] Click here [891 KB]
55. ஓசூர் Click here [2.74 MB] Click here [2.04 MB] Click here [2.08 MB] Click here [2.17 MB]
56. தளி Click here [1.89 MB] Click here [1.73 MB] Click here [1.72 MB] Click here [1.00 MB]