மூடு

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2023

<

படிவம் 9, 10, 11, 11A and 11B
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
51. ஊத்தங்கரை Click here [3 MB] Click here [1 MB] Click here [2 MB] Click here [2 MB] Click here [632 KB]
52. பர்கூர் Click here [3 MB] Click here [843 KB] Click here [2 MB] Click here [1 MB] Click here [727 KB]
53. கிருஷ்ணகிரி Click here [3 MB] Click here [829 KB] Click here [2 MB] Click here [2 MB] Click here [1 MB]
54. வேப்பனஹள்ளி Click here [3 MB] Click here [777 KB] Click here [2 MB] Click here [1 MB] Click here [914 KB]
55. ஓசூர் Click here [3 MB] Click here [3 MB] Click here [2 MB] Click here [2 MB] Click here [2 MB]
56. தளி Click here [3 MB] Click here [1 MB] Click here [2 MB] Click here [2 MB] Click here [820 KB]