மூடு

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

படிவம் 9, 10, 11 and 11A
சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
51. ஊத்தங்கரை Click here [9.57 MB] Click here [2.49 MB] Click here [6.15 MB] Click here [1.32 MB]
52. பர்கூர் Click here [6.55 MB] Click here [1.83 MB] Click here [8.10 MB] Click here [1.47 MB]
53. கிருஷ்ணகிரி Click here [1.83 MB] Click here [2.95 MB] Click here [2.59 MB] Click here [1.49 MB]
54. வேப்பனஹள்ளி Click here [5.52 MB] Click here [2.03 MB] Click here [2.25 MB] Click here [717 KB]
55. ஓசூர் Click here [8.97 MB] Click here [1.94 MB] Click here [2.71 MB] Click here [3.39 MB]
56. தளி Click here [5.71 MB] Click here [1.98 MB] Click here [1.91 MB] Click here [1.57 MB]