ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016 31/12/2016 பதிவிறக்கங்கள்(87 KB)
காணொலி விண்ணப்பம் 01/01/2017 பதிவிறக்கங்கள்(203 KB)
மக்கள் சேவை மையம் 11/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(376 KB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிறுவகை கனிமங்கள் – கிரானைட் 12/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை பெருவகை கனிமங்கள் சுண்ணாம்பு பாறை படிவங்கள் 12/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிறுவகை கனிமங்கள் – கிராவல் (சரளை) மண் / மண் 12/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை சிறுவகை கனிமங்கள் சாதாரண கற்கள் 12/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)