மூடு

வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தின் சார்பாக புதிய இந்தியன் ஆயில் விற்பனை மையத்தை மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்