மூடு

வாக்கு என்னும் மையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2022
counting center inspection

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்2

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்3