மூடு

மின்னனு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்கும் பணிகளை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்