மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை இரண்டாம் கட்டமாக பிரித்து வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/03/2021
randomization 2 images

இரண்டாம் கட்டமாக பிரித்து வழங்கும் பணிகள் 2