மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் செயல்பாடுகள் குறித்த பயிற்சி நடைபெற்றது