மூடு

மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரத்தில் பார்வையற்றோர் பிரெய்லி முறையில் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு செயல்முறை பயிற்சி நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/03/2021
braille 3

பிரெய்லி 2

பிரெய்லி 1