மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் ( ஜல் சக்தி அபியான் ) கீழ் ஏரி தூர் வாரும் பணிகளை துவக்கி வைத்தார்