மூடு

தீண்டாமை ஒழிப்பு நாள் உறுதிமொழியை அனைத்து அரசு துறை அலுவலர்களும் எடுத்துக்கொண்டனர்