மூடு

ஜூடோ விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினார்