குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/08/2019
பிரெய்லி கடிகாரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் [ 30 KB ]
15 லட்சத்திற்கான மருத்துவ காப்பீடு

1 லட்சத்திற்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது

பிரெய்லீ கடிகாரம் வழங்கப்பட்டது