மூடு

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறையின் சார்பாக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பயிற்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/02/2020
food safety 1

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பயிற்சி [ 27 KB ]
மாவட்ட ஆட்சியரகம்

உறுதிமொழி

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை